SRZ, Prihlášky

Slovenský rybársky zväz

1

Je občianskym združením v oblasti športového rybárstva, ochrany prírody a životného prostredia na úseku rybárstva, zachovaní genofondu rýb, starostlivosti o ekológiu vôd v Slovenskej republike.

2

Združuje občanov, ktorí majú aktívny záujem o rozvoj slovenského športového rybárstva, zveľaďovanie rybárstva, zachovanie genofondu rýb a o výkon rybárskeho práva.

3

V súlade so zákonom o rybárstve a vyhl., ktorou sa vydávajú vykonávacie predpisy k zákonu o rybárstve, zabezpečuje na vodných plochách rybárskych revírov riadny chov, zušľachťovanie, ochranu a lov rýb a iných vodných živočíchov a vytvára tým podmienky na umožnenie výkonu rybárskeho práva občanom združeným vo zväze.

4

Stará sa o kultúrnu a odbornú výchovu členov zväzu, poskytuje im pomoc v ich záujmovej rybárskej činnosti a uplatňovaní osobných záľub v záujme umožnenia aktívneho odpočinku.

Prihláška

Website was designed with Mobirise