Dôležité upozornenia!

Rybársky lístok
Životné prostredie
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi platného rybárskeho lístka a platného povolenia na rybolov.
Rybársky lístok vydáva obec, v Bratislave a v Košiciach mestská časť na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe, ktorá je spôsobilá na právne úkony.
Rybársky lístok sa vydáva
trojročný,
ročný,
mesačný,
týždenný.
Deťom mladším ako 15 rokov sa rybársky lístok môže vydať iba so súhlasom zákonného zástupcu.
Povolenie na rybolov vydáva užívateľ (užívateľom je oprávnená osoba, ktorej Ministerstvo životného prostredia SR (ďalej len "ministerstvo") pridelilo výkon rybárskeho práva v rybárskom revíri). Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte v nadväznosti na analýzu úlovkov a zarybňovací plán.
Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi platného osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom.
Rybársky lístok, povolenie na rybolov, prípadne osobitné povolenie na rybolov, je osoba povinná mať počas lovu rýb pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného zboru, príslušníka obecnej polície alebo členovi rybárskej stráže.
Rybársky lístok a povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú neprenosné.
Cena rybárskeho lístka
Výška poplatku závisí od dĺžky platnosti rybárskeho lístka:
týždenný: 1,50 €,
mesačný: 3, €,
ročný: 7 €,
trojročný: 17 €.
Oslobodenie od poplatku
Od poplatku sú oslobodení:
žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania,
cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky,
osoby do 15 rokov.

Prepočítavacia tabuľka dĺžkovo - hmotnostných ukazovateľov vybraných druhov rýb.

Spôsob zapisovania údajov do záznamu.

Obsah dokumentu je právne záväzný. 381

V Y H L Á Š K A

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 29. novembra 2018, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

§ 15

1.) Podmienky rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku písomnou formou určuje užívateľ  a pre účastníka rybárskeho preteku a športového rybárskeho preteku sú záväzné. 

2.) Počas rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby len v rámci povoleného množstva podľa § 14 odseku 2. Užívateľ vedie evidenciu privlastnených rýb počas rybárskeho preteku.

3.)Počas športového rybárskeho preteku môže pretekár prechovávať v rybárskej sieťke ulovené ryby aj nad rámec povoleného množstva podľa § 14 odseku 2.

(4) Pretekár môže prechovávať v rybárskej sieťke aj druhy rýb, ktoré sú počas športového rybárskeho preteku v čase individuálnej ochrany a nedosahujú lovnú mieru podľa § 12.

(5) Ryby prechovávané v rybárskej sieťke sa po skončení športového rybárskeho preteku šetrným spôsobom pustia späť do rybárskeho revíru, alebo iného rybárskeho revíru určeného užívateľom.

(6) Počas rybárskeho preteku alebo športového rybárskeho preteku nie je dovolené prechovávať v rybárskej sieťke ryby podľa § 10 ods. 1 písm. i).

§ 16

Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnych udalostí. Počas mimoriadnej udalosti užívateľ vykonáva a) opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality, b) opatrenia na navrátenie rýb späť do pôvodného rybárskeho revíru, c) opatrenia uložené v rozhodnutí príslušného orgánu štátnej správy a d) zber uhynutých rýb a ich likvidáciu.

§ 18

Spôsoby lovu rýb

(1) Lov rýb na plávanú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, plaváka, záťaže a háčika, pri ktorom sa používa plavák ako signalizačné zariadenie záberu rýb. Nástraha sa nachádza v hĺbke vymedzenej plavákom. (2) Lov rýb na položenú je spôsob lovu rýb s použitím najviac dvoch udíc, ktoré sa skladajú z rybárskeho prúta s navijakom alebo bez navijaka, vlasca alebo splietanej šnúry, záťaže a háčika, ktorý umožňuje nahodenie alebo vyvezenie nástrahy na lovné miesto. Užívateľ môže po dohode so správcom vodného toku pri rybárskych revíroch s výmerou nad 10 ha obmedziť vzdialenosť zavážania nástrahy na lovné miesto. Rozsah obmedzenia užívateľ oznámi ministerstvu životnéhoprostredia do 30. septembra a zverejní ho v povolení alebo v rybárskom poriadku. (3) Loviaci pri love podľa odsekov 1 a 2 môže na označenie lovného miesta použiť výhradne tyčovú bójku, pričom po skončení lovu rýb toto označenie odstráni. (4) Lov rýb prívlačou je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z rybárskeho prúta s navijakom, vlasca alebo splietanej šnúry a jednej vláčenej nástrahy, pri ktorom je nástraha ťahaná prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť súčasne používaná na lov ďalšia udica. Lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok sa považuje za lov prívlačou. (5) Lov rýb muškárením je spôsob lovu rýb jednou udicou, ktorá sa skladá z muškárskeho prúta, muškárskeho navijaka, muškárskej šnúry a nadväzca s použitím umelých mušiek ako nástrahy. Zaťaženie mušiek musí byť súčasťou mušky. Pri tomto spôsobe lovu nemôže byť nahodená ďalšia udica. Lov rýb muškárskou udicou v lipňových vodách s použitím strímra nad 10 cm ako nástrahy sa považuje za lov rýb muškárením pri love hlavátky. (6) Lov rýb pod ľadom je spôsob lovu zo zamrznutej vodnej hladiny rybárskeho revíruvytvoreného z ostatnej vodnej plochy cez otvor vytvorený v ľadovej pokrývke s veľkosťou maximálne 25 x 25 cm alebo 25 cm v priemere. Rybársky revír, v ktorom sa môže vykonávať lov rýb pod ľadom určí užívateľ. Povoleným spôsobom lovu je lov na plávanú a lov prívlačou. Lov rýb pod ľadom je na vlastné nebezpečie a podmienky takéhoto lovu určí užívateľ a uvedie v povolení alebo rybárskom poriadku. Zoznam takýchto revírov platný na obdobie troch rokov užívateľ oznámi ministerstvu životného prostredia do 31. marca. (7) Lov rýb čereňom je spôsob lovu rýb s použitím len jedného čereňa s plochou sieťoviny najviac 1 m2 a s veľkosťou ôk siete najviac 1 x 1 cm uchytenej na konštrukcii. Lov čereňom sa považuje za lov rýb na jednu udicu a jeho použitie je možné len na kaprových vodách. (8) Lov rýb podľa odsekov 1 a 2 môže loviaci vykonávať len vtedy, ak počas lovu má rybársky prút nadohľad a môže s ním včas manipulovať. (9) Pri zarybňovaní rybárskych revírov môže užívateľ alebo jeho organizačná zložka určiť všeobecný zákaz lovu alebo časové obmedzenie lovu vysadených druhov rýb dosahujúcich najmenšiu lovnú mieru v rozsahu odo dňa vysadenia do 28 dní.

V každom roku je stanovené pre každého člena MO SRZ vo veku od 18 do dôchodkového veku 62 rokov povinnosť odpracovať 8 brigádnických hodín zdarma. Ženy, dôchodcovia a invalidi s preukazom ZŤP-S sú odbrigády oslobodení. Za neodpracovanú brigádu učtujeme pri vydaní povoleniek príspevok za brigádu 40.- eur.

Každý člen MO SRZ Moldava nad Bodvou si musí plniť svoje členské povinnosti, okrem iných, zaplatiť členský príspevok do 31. marca bežného roka! Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 40.- eur a úspešne absolvovať skúšky zo zákona o rybárstve a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.

Na vyzvanie člena Rybárskej stráže, polície alebo mestskej polície je loviaci povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou, ročným rybárskym lístkom a povolenkou na rybolov.


Je zakázaná jazda motorových vozidiel a motocyklov po hrádzi.

Parkovanie vozidiel pri VN Janík 10 m od vodnej plochy.


Parkovanie vozidiel pri VN Ňižný Lanec 5 m od vodnej plochy pozdľžne.

V jednom roku si loviaci môže na kaprových vodách privlastniť najviac 40 ks hospodársky cenných rýb. V prípade záujmu o ďalší lov člen môže po vyčerpaní takto stanoveného množstva privlastnených rýb zakúpiť si ďalšie povolenie.
Povinnosťou každého člena je mimoriadne znečistenie vody bezokladne nutne oznámiť slovenskej inšpekcií životného prostredia: Inšpektorát životného prostredia - Odbor inšpekcie ochrany vôd - Košice: tel.: 055 / 6332913.
Obsah dokumentu je právne záväzný.
216
 Z Á K O N
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
PODMIENKY LOVU RÝB
§ 14 Individuálna ochrana rýb
Zakazuje sa
d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby
ZODPOVEDNOSŤ ZA PORUŠENIE POVINOSTI
§ 39 Priestupky
Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto
d) začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo k privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm. d),
(2) Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.
Obsah dokumentu je právne záväzný.
381
 V Y H L Á Š K A
 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
§ 14 Množstvo úlovkov a ich evidencia
(8) Loviaci čitateľne, bez možnosti vymazania zapisuje privlastnené ryby do záznamu, v ktorom uvedie druh ryby, jej dĺžku a hmotnosť. Každú ulovenú rybu podľa odseku 2 písm. a) zapisuje loviaci do záznamu okamžite po jej privlastnení. Všetky ostatné druhy rýb loviaci zapisuje do záznamu samostatne bezprostredne pri prerušení a po skončení lovu rýb. Ak si loviaci neprivlastnil žiaden úlovok, vyznačí túto skutočnosť bezprostredne po skončení lovu rýb v zázname vyčiarknutím všetkých kolónok v príslušnom riadku, okrem kolónky určenej na záznamy kontrolného orgánu. Za prerušenie lovu sa považuje znefunkčnenie prostriedkov určených na lov rýb v príslušnom dni lovu, pričom takéto prerušenie lovu nie je považované za vyhradzovanie si miesta lovu podľa § 15 ods. 1 písm. h) zákona.
(21) Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do určeného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ročník 2018
Vyhlásené: 18. 07. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 01. 2019 do: 31. 12. 2021
Obsah dokumentu je právne záväzný.
216
Z Á K O N
z 13. júna 2018
o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Z á k l a d n é u s t a n o v e n i a
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon ustanovuje podmienky ochrany rýb, chovu rýb a lovu rýb, tak aby nedochádzalo
k narušeniu vodných ekosystémov1
) a k ohrozeniu genofondu2
) pôvodných druhov rýb, práva
a povinnosti fyzických osôb, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb pri využívaní vôd3
)
na ochranu rýb, chov rýb a lov rýb, štátnu správu na úseku rybárstva a zodpovednosť za
porušenie povinností na úseku rybárstva.
(2) Tento zákon sa nevzťahuje na
a) ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodných plochách s výmerou do 100 m2
, ktoré nie sú priamo
prepojené s vodným tokom,
b) ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú predmetom evidencie o vodách,4
)
c) ochranu rýb, chov rýb a lov rýb vo vodách, ktoré nie sú určené za rybárske revíry okrem
ostatných vodných plôch využívaných na podnikanie v osobitnom režime, rybníkov,
rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb využívaných
na hospodársky chov rýb.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
(1) Rybárstvo je súhrn činností zameraných na zachovanie, zveľaďovanie, ochranu genofondu
najmä pôvodných druhov rýb a optimálne využívanie produkcie ichtyofauny ako prírodného
bohatstva Slovenskej republiky.
(2) Na účely tohto zákona
a) ryby sú vodné stavovce dýchajúce žiabrami a kruhoústnice vo všetkých vývojových štádiách
a planktonické bezstavovce alebo bentické bezstavovce žijúce vo vode,
Strana 2 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
b) užívateľ rybárskeho revíru je právnická osoba s prideleným výkonom rybárskeho práva
v rybárskom revíri,
c) vodný tok je vodný útvar trvalo alebo občasne tečúcich povrchových vôd po zemskom povrchu
v prirodzenom koryte alebo v umelom koryte, ktoré je jeho súčasťou, a ktorý je napájaný
z vlastného povodia alebo z iného vodného útvaru; vodným tokom sú aj vody umelo vzduté
v koryte vodného toku, vody v slepých ramenách, mŕtvych ramenách a v odstavených
ramenách, ak sú ovplyvňované hydrologickým režimom vodného toku, ako aj povrchové vody,
ktorých časť tečie pod zemským povrchom alebo zakrytými úsekmi,
d) vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou na vodnom toku využitím prírodnej
priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu určený na akumuláciu vody a na
riadenie odtoku,
e) bočná vodná nádrž je priestor vytvorený vzdúvacou stavbou mimo vodného toku využitím
prírodnej priehlbne alebo umelej priehlbne na zemskom povrchu vytvorený spravidla
ohrádzovaním časti územia, ktorý slúži na trvalú akumuláciu vody a na riadenie odtoku
okrem priestorov vytvorených na dočasné zaplavenie vodou,
f) rybník je vodná nádrž vybudovaná na chov rýb s možnosťou manipulácie s vodnou hladinou
a vykonávania pravidelných intenzifikačných opatrení a melioračných opatrení, tvorená
hrádzou, loviskom, brehmi, nápustnými objektmi a výpustnými objektmi,
g) rybochovné zariadenie je technologické zariadenie určené výhradne na chov rýb, najmä liaheň,
kanál, žľab, silo, sádka a klietka,
h) malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb je vodná nádrž s možnosťou manipulácie
s vodnou hladinou a pravidelnou možnosťou úplného vypustenia a zlovenia rýb s výškou
telesa hrádze do 10 m s najväčšou hĺbkou 9 m a s celkovým objemom do 2 mil. m3
, ktorá
pôvodne mohla slúžiť inému účelu,
i) vodárenská nádrž je vodná nádrž slúžiaca na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou
s režimom účelového rybárskeho hospodárenia,
j) ostatná vodná plocha je najmä štrkovisko, prepadlina, pieskovňa, hlinisko, rašelinisko a bočná
vodná nádrž lokálneho významu nachádzajúca sa napríklad v parkoch, sadoch, viniciach,
chmeľniciach, záhradách a vo zverniciach, požiarna nádrž a priemyselná nádrž s možnosťou
rybárskeho využitia,
k) lov je vedomá ľudská činnosť smerujúca k uloveniu ryby prostriedkami určenými na lovenie
rýb,
l) loviaci je fyzická osoba oprávnená na lov, ktorý vykonáva v čase medzi začiatkom lovu
a ukončením lovu,
m) začiatok lovu je prvé použitie prostriedku určeného na lovenie rýb po zapísaní zámeru loviť
ryby v povolení na rybolov,
n) prerušenie lovu je časový úsek medzi začiatkom lovu a ukončením lovu, v ktorom loviaci
vyberie z vody a znefunkční prostriedky určené na lov rýb bez zapísania ukončenia lovu,
o) ukončenie lovu je vybratie z vody a znefunkčnenie posledného prostriedku použitého na lov
a následné vyznačenie ukončenia lovu v povolení na rybolov,
p) pribrežný pozemok je časť pozemku na hranici brehu a vodnej plochy rybárskeho revíru, ktorý
je nevyhnutný na výkon rybárskeho práva,
r) rybársky čln je plavidlo ovládané manuálnym pohonom alebo motorovým pohonom slúžiace na
výkon rybárskeho práva; za rybársky čln sa považuje najmä čln, hausbót, pramica, nafukovací
čln, kajak, kanoe alebo belly boat,
s) zavážacia loďka je diaľkovo ovládané zariadenie umožňujúce pri love zavážanie návnad
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 3
a nástrah,
t) miesto lovu je miesto v rybárskom revíri alebo mimo rybárskeho revíru, z ktorého loviaci
bezprostredne vykonáva lov rýb najmä na brehu rybárskeho revíru, móle, mieste zabrodenia;
miestom lovu je aj rybársky čln, ak sa lov vykonáva z rybárskeho člna,
u) osvetlenie miesta lovu je osvetlenie, ktoré umožní toto miesto lovu identifikovať; osvetlenie
miesta lovu sa nepovažuje za lov pomocou svetla,
v) obsádka rýb je spoločenstvo rýb a iných vodných organizmov tvorené súborom jedincov alebo
populácií, ktoré obývajú v danom čase rovnaké vodné prostredie,
w) násada rýb sú ryby vo všetkých vývojových štádiách určené na vysádzanie do rybárskych
revírov alebo na ďalší chov,
x) zarybnenie je cielené vysadenie násady rýb do rybárskeho revíru na účel využitia jeho
prirodzenej produkcie,
y) chov rýb je cieľavedomá odborná činnosť vykonávaná užívateľom na systematické
zarybňovanie rybárskych revírov; chov rýb sa nepovažuje za hospodársky chov rýb, ktorý sa
vykonáva v rybníkoch, rybochovných zariadeniach a v malých vodných nádržiach osobitne
vhodných na chov rýb,
z) mimoriadnou udalosťou je najmä povodeň, ľadochod, extrémne sucho, mimoriadne zníženie
hladiny vody a mimoriadne zhoršenie kvality vôd alebo mimoriadne ohrozenie kvality vôd,5
)
alebo prepuknutie ochorenia, alebo výskyt nákazy rýb,
aa) rybovod je stavba náhradného vodného prostredia spravidla v koryte vodného toku;
rybovodom je aj prirodzené koryto vodného toku alebo umelo vybudované náhradné koryto
vodného toku s trvalým prietokom vody, ktorý umožňuje rybám a ďalším vodným živočíchom
obojsmerné prekonanie migračnej bariéry,
ab) ichtyologický prieskum je odborná činnosť zameraná na zistenie aktuálneho stavu ichtyofauny
vo vodných tokoch, vodných nádržiach, vodárenských nádržiach a ostatných vodných
plochách prostriedkami hromadného lovu, ktorého výsledkom je správa alebo ichtyologická
štúdia; prostriedkami hromadného lovu sú všetky druhy sietí, vrše, koše, čerene, elektrický
rybolovný agregát, špeciálne rybolovné zariadenia a vo výnimočných prípadoch aj udica,
ac) lov pod ľadom je lov vykonávaný z ľadu zamrznutej vodnej hladiny cez otvor vytvorený
v ľadovej pokrývke veľkosti maximálne 25x25 cm alebo 25 cm v priemere.
R y b á r s k y r e v í r a r y b á r s k e p r á v o
§ 3
Rybársky revír
(1) Rybársky revír je Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo životného prostredia“) určená a hranicami vymedzená vodná plocha.
(2) Ministerstvo životného prostredia vytvára rybárske revíry z vodných tokov, vodných nádrží,
malých vodných nádrží osobitne vhodných na chov rýb, rybníkov, vodárenských nádrží
a ostatných vodných plôch, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia.
(3) Rybárske revíry sa podľa zastúpenia jednotlivých druhov rýb členia na
a) lososové vody,
b) kaprové vody.
(4) Lososové vody sa členia na
a) pstruhové vody,
Strana 4 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
b) lipňové vody.
(5) Počas mimoriadnej udalosti alebo z dôvodu verejného záujmu môže ministerstvo životného
prostredia zmeniť účel využitia rybárskeho revíru alebo zmeniť hranice rybárskeho revíru.
V odôvodnených prípadoch môže ministerstvo životného prostredia výkon rybárskeho práva
dočasne obmedziť alebo rybársky revír zrušiť. Odôvodnenými prípadmi sú najmä predpokladaná
dlhodobá nefunkčnosť vodnej nádrže spôsobená porušením telesa hrádze, voda vykazujúca látky
negatívne ovplyvňujúce alebo až zamedzujúce život rýb, zmeny prietokových pomerov spôsobujúce
každoročne v letnom období enormné znižovanie vodnej hladiny alebo jej vysychanie alebo
významne ohrozenie chránených druhov rastlín, živočíchov a biotopov podľa osobitného predpisu.6
)
(6) Hranicu rybárskeho revíru na vodných tokoch tvorí pomyselná čiara vedená naprieč vodným
tokom, ktorá je vymedzená trvalou terénnou prekážkou, napríklad mostom, haťou, riečnym
stupňom, prítokom vodného toku alebo riečnym kilometrom. Hranicu rybárskeho revíru na
vodných nádržiach a ostatných vodných plochách tvorí pomyselná obrysová čiara ohraničujúca
vodnú plochu a plochu nezastavaných pozemkov alebo ich častí, ktoré priamo susedia s vodnou
plochou, do vzdialenosti nevyhnutnej na výkon rybárskeho práva.
(7) Súvislosť rybárskeho revíru sa prerušuje, ak na vodnom toku leží vodná nádrž, rybník alebo
malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb.
(8) Do rybárskych revírov sa zahŕňajú prítoky vodných tokov, ak nie sú vyhlásené za samostatné
rybárske revíry.
(9) Do rybárskych revírov sa nezahŕňajú prítoky, odtoky a obvodové stoky rybníkov do
vzdialenosti určenej ministerstvom životného prostredia, ktorá je na hospodárenie v nich
nevyhnutne potrebná.
§ 4
Výkon rybárskeho práva
(1) Rybárske právo je oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske
revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere
pribrežné pozemky.
(2) Rybárske právo patrí štátu.
(3) Ministerstvo životného prostredia prideľuje Slovenskému rybárskemu zväzu výkon
rybárskeho práva vo vodných tokoch. Právnickej osobe spravujúcej lesný majetok štátu7
)
a právnickej osobe spravujúcej majetok vo vojenských obvodoch8
) pridelí ministerstvo životného
prostredia výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch nachádzajúcich sa na území, ktoré
spravujú.
(4) Výkon rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch prideľuje ministerstvo
životného prostredia správcovi vodárenskej nádrže.
(5) Ministerstvo životného prostredia prideľuje na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie
s piatym stupňom ochrany9
) výkon rybárskeho práva odbornej organizácii ochrany prírody.10)
(6) Ministerstvo životného prostredia môže prideliť výkon rybárskeho práva školám so študijným
odborom rybárstvo a vzdelávacím inštitúciám11) na výučbu a plnenie vedeckovýskumných úloh na
úseku rybárstva.
(7) Právnickým osobám podľa odsekov 3 až 6 prideľuje ministerstvo životného prostredia výkon
rybárskeho práva vo vodných tokoch podľa odsekov 3, 5 a 6 a vo vodárenských nádržiach podľa
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 5
odseku 4 na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať
a) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b) doklad preukazujúci výkon správy vodného toku, vodnej nádrže alebo vodárenskej nádrže, ak je
žiadateľom správca vodného toku,
c) stanovisko správcu vodného toku alebo správcu vodnej nádrže,
d) geometrický plán alebo mapový podklad vzťahujúci sa k pozemkom, na ktorých sa nachádza
vodný tok, vodná nádrž, alebo vodárenská nádrž alebo kópiu z katastrálnej mapy,
e) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom rybárskeho revíru (ďalej len „užívateľ“),
ak sa žiadosť vzťahuje na vodný tok alebo vodnú nádrž, v ktorých už bol výkon rybárskeho
práva pridelený.
(8) Ministerstvo životného prostredia prideľuje výkon rybárskeho práva v ostatných vodných
plochách právnickým osobám podľa odsekov 3 až 6 na základe písomnej žiadosti preukazujúcej
a) väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, na ktorých sa nachádza vodná plocha, alebo právo
užívania k väčšinovej výmere pozemkov pod vodnou plochou na výkon rybárskeho práva počas
platnosti nájomnej zmluvy,
b) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú
vodnú plochu, na ktorej už bol výkon rybárskeho práva pridelený.
(9) Žiadosť podľa odseku 8 musí obsahovať
a) názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie,
b) číslo listu vlastníctva, pozemok, na ktorom sa nachádza vodná plocha označená parcelným
číslom a príslušnosťou k registru „C“ alebo „E“, katastrálne územie, okres alebo nájomnú
zmluvu podľa odseku 8 písm. b),
c) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
d) informáciu okresného úradu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či
do neho nezasahuje,
e) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na ostatnú
vodnú plochu, v ktorej už bol výkon rybárskeho práva pridelený.
(10) Dohodou o finančnom vyrovnaní sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším
užívateľom a budúcim užívateľom za objekty a zariadenia a ďalšie účelne vynaložené náklady
priamo súvisiace s užívaním rybárskeho revíru a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v ostatnej
vodnej ploche.
(11) Žiadosť podľa odsekov 7 a 9 je možné podať do 30. septembra bez ohľadu na to, či na
vodnom toku, vodnej nádrži, vodárenskej nádrži, alebo ostatnej vodnej ploche je alebo nie je výkon
rybárskeho práva pridelený.
(12) Výkon rybárskeho práva podľa odsekov 7 a 8 pridelí ministerstvo životného prostredia
k 1. januáru po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa; to neplatí, ak ide
o pridelenie výkonu rybárskeho práva na ostatnej vodnej ploche, na ktorej výkon rybárskeho práva
ministerstvom životného prostredia nie je pridelený.
(13) Ministerstvo životného prostredia môže výkon rybárskeho práva vo vodných tokoch dočasne
obmedziť, zrušiť alebo previesť na správcu vodného toku pri mimoriadnej udalosti, z dôvodu
verejného záujmu, pri opakovanom závažnom porušení povinností súvisiacich s výkonom
rybárskeho práva alebo ochranou kvality vôd v dotknutých vodných útvaroch ustanovených
osobitnými predpismi12) alebo pri zmene správcu vodného toku.
Strana 6 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
(14) Pridelenie výkonu rybárskeho práva v rybárskom revíri je možné len jednému užívateľovi.
Pridelenie výkonu rybárskeho práva je bezplatné.
(15) Prevod prideleného výkonu rybárskeho práva alebo jeho častí sa zakazuje. Za prevod
rybárskeho práva sa nepovažuje prenesenie plnenia niektorých úloh súvisiacich s hospodárením
v rybárskom revíri z užívateľa na jeho organizačnú zložku.
§ 5
Práva a povinnosti vlastníkov pribrežných pozemkov a nájomcov pribrežných pozemkov
a práva a povinnosti užívateľov k pribrežným pozemkom
(1) Užívateľ má právo vstupovať na pribrežné pozemky. Vlastník alebo nájomca pribrežného
pozemku je povinný strpieť vstup na tieto pozemky v nevyhnutnej miere okrem pozemkov, na ktoré
je vstup zakázaný alebo obmedzený podľa osobitných predpisov.13)
(2) Užívateľ je povinný označiť rybársky revír tabuľou tak, aby z označenia boli zrejmé najmä
hranice rybárskeho revíru. Užívateľ pri označovaní rybárskeho revíru nesmie poškodzovať živé
časti prírody a obmedzovať vlastníka pribrežného pozemku alebo nájomcu pribrežného pozemku
vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích práv k pribrežným pozemkom alebo správcu vodného
toku pri jeho správe.
(3) Vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku je
povinný strpieť označenie rybárskeho revíru a nesmie toto označenie nijako poškodzovať. Ak je
vlastník pribrežného pozemku, nájomca pribrežného pozemku alebo správca vodného toku
umiestnením označenia rybárskeho revíru obmedzený vo výkone vlastníckych práv alebo užívacích
práv, má právo na náhradu od užívateľa; ak sa o náhrade nedohodnú, na návrh vlastníka
pribrežného pozemku, nájomcu pribrežného pozemku, správcu vodného toku alebo užívateľa
rozhodne súd.
§ 6
Hospodárenie v rybárskych revíroch
(1) Hospodárenie v rybárskych revíroch je cieľavedomá odborná činnosť užívateľa smerujúca
k optimálnemu využitiu prírodného bohatstva vôd.
(2) Užívateľ je povinný zarybňovať rybársky revír podľa zarybňovacieho plánu, ktorý schvaľuje
ministerstvo životného prostredia. Zarybňovací plán rybárskeho revíru vypracúva užívateľ
a predkladá na schválenie ministerstvu do 31. marca. Schválený zarybňovací plán je pre užívateľa
záväzný a musí zaručovať ochranu pôvodného genofondu rýb. O schválení zarybňovacieho plánu
sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie. O zarybňovacích plánoch vedie ministerstvo životného
prostredia evidenciu.
(3) Zarybňovacie plány pre rybárske revíry nachádzajúce sa v chránených územiach so štvrtým
a piatym stupňom ochrany schváli ministerstvo životného prostredia po prerokovaní s odbornou
organizáciou ochrany prírody.14)
(4) Užívateľ je povinný zabezpečiť, aby v súvislosti s vysadením rýb do rybárskych revírov
nedošlo k úniku inváznych nepôvodných druhov15) rýb do vodného prostredia. Vysadenie
nepôvodných druhov16) rýb do rybárskych revírov je možné len za podmienok ustanovených
v osobitnom predpise.17) Druhy rýb s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy
sa posudzujú ako invázne nepôvodné druhy rýb.
(5) Užívateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej uvádza
a) druh, veľkostnú kategóriu, pôvod a množstvo násady rýb,
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 7
b) počet vydaných povolení na rybolov a návštevnosť rybárskeho revíru za kalendárny rok,
c) množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,
d) množstvo registrovaných a ulovených inváznych nepôvodných druhov rýb,
e) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.
(6) Užívateľ je na zabezpečenie hospodárenia v rybárskych revíroch povinný navrhnúť
okresnému úradu rybárskeho hospodára. Rybárskeho hospodára vymenúva a odvoláva na návrh
užívateľa okresný úrad, v ktorého územnom obvode má užívateľ sídlo. Evidenciu rybárskych
hospodárov vedie okresný úrad.
(7) Rybársky hospodár zabezpečuje vo vymedzenom rozsahu systematickú starostlivosť užívateľa
o rybárske revíry, pre ktoré bol vymenovaný.
(8) Za rybárskeho hospodára je možné vymenovať fyzickú osobu, ktorá
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b) je plne spôsobilá na právne úkony,
c) je bezúhonná,
d) je odborne spôsobilá v oblasti rybárstva.
(9) Odborná spôsobilosť podľa odseku 8 písm. d) je
a) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, ak absolvent v rámci vysokoškolského vzdelávania
úspešne vykonal skúšku za príslušné obdobie štúdia, ktorá sa vzťahuje na rybárstvo,
b) úplné stredné odborné vzdelanie v študijnom odbore rybárstvo,
c) stredné odborné vzdelanie v učebnom odbore rybár,
d) nižšie stredné odborné vzdelanie, ak žiak v rámci vzdelávacieho programu absolvoval predmet,
ktorý sa vzťahuje na rybárstvo, alebo
e) úspešné absolvovanie skúšky rybárskeho hospodára a najmenej tri roky praxe v oblasti
rybárstva.
(10) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol odsúdený za úmyselný
trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účely preukázania
bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.18)
Údaje podľa prvej vety okresný úrad bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu
z registra trestov.
(11) Školenie a skúšky rybárskeho hospodára zabezpečuje a náklady uhrádza užívateľ.
§ 7
Chránená rybia oblasť
(1) V záujme ochrany najmä pôvodného genofondu rýb a skvalitňovania stavu pôvodných
druhov rýb môže ministerstvo životného prostredia na základe vlastného zistenia, žiadosti
užívateľa alebo výsledkov ichtyologického prieskumu po prerokovaní s užívateľom a pri vodných
tokoch aj so správcom vodného toku vyhlásiť časti rybárskeho revíru alebo celý rybársky revír za
chránenú rybiu oblasť.
(2) Na zabezpečenie starostlivosti o chránené územie so štvrtým stupňom ochrany19) môže
odborná organizácia ochrany prírody po predchádzajúcom prerokovaní s užívateľom požiadať
ministerstvo životného prostredia o vyhlásenie rybárskych revírov alebo ich častí nachádzajúcich
Strana 8 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
sa na území so štvrtým stupňom ochrany za chránenú rybiu oblasť, ak ide o lovné rybárske revíry
a kaprové vody na vodných nádržiach, slepých ramenách, mŕtvych ramenách, odstavených
ramenách a ostatných vodných plochách.
(3) Užívateľ je povinný označiť hranice chránenej rybej oblasti tabuľou s nápisom „Chránená
rybia oblasť“; ak ide o časť rybárskeho revíru, aj doplnkovým značením.
(4) V chránenej rybej oblasti sa zakazuje
a) loviť ryby,
b) rušiť neres rýb, vývoj plôdika a násady alebo zimovanie rýb,
c) vykonávať ťažbu riečnych materiálov,
d) vysádzať nepôvodné druhy rýb.
(5) Užívateľ je povinný v chránenej rybej oblasti požiadať ministerstvo životného prostredia
o súhlas na lov generačných rýb na umelý výter alebo o súhlas na lov takých rýb, ktoré sú na
ujmu záujmov podľa odseku 1 v tejto oblasti; chránené druhy rýb je možné loviť až po povolení
výnimky podľa osobitného predpisu.20)
(6) Ministerstvo životného prostredia môže na základe žiadosti užívateľovi povoliť na posúdenie
stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti vykonanie ichtyologického prieskumu. Ichtyologický
prieskum v osobitne chránenej časti prírody a krajiny je možné vykonávať až po splnení
podmienok podľa osobitného predpisu.21)
(7) Ak ide o verejný záujem, ministerstvo životného prostredia môže na základe vlastného
zistenia alebo žiadosti užívateľa a výsledkov ichtyologického prieskumu po prerokovaní
s užívateľom a správcom vodného toku chránenú rybiu oblasť zrušiť.
§ 8
Lovný rybársky revír
(1) V lovných rybárskych revíroch užívateľ alebo loviaci môže loviť a privlastňovať si ryby.
(2) Užívateľ je povinný lovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom „Lovný rybársky revír“.
(3) Ak výsledok monitoringu rýb vykonávaný Štátnou veterinárnou a potravinovou správou
Slovenskej republiky22) preukáže vo svalovine rýb prekročenie limitných hodnôt perzistentných
organických polutantov alebo iných zdraviu škodlivých chemických látok, ministerstvo životného
prostredia vyzve užívateľa, aby lovný rybársky revír označil aj dodatkovou tabuľou s nápisom
„Pozor, zvýšený obsah škodlivých látok vo svalovine rýb! Z dôvodu ochrany zdravia sa zakazuje
ryby ulovené v tomto revíri konzumovať!“.
(4) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky o výsledku monitoringu rýb
podľa odseku 3 bezodkladne informuje ministerstvo životného prostredia.
§ 9
Rybársky revír s režimom chyť a pusť
(1) Ministerstvo životného prostredia na návrh užívateľa môže v záujme skvalitnenia genofondu
alebo umožnenia lovu jednotlivých druhov rýb trofejných veľkostí vyhlásiť rybársky revír za revír
s režimom chyť a pusť.
(2) Užívateľ je povinný označiť hranice rybárskeho revíru podľa odseku 1 tabuľou s nápisom
„Chyť a pusť“.
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 9
(3) V rybárskom revíri s režimom chyť a pusť sa zakazuje
a) privlastniť si ulovenú rybu okrem inváznych nepôvodných druhov rýb,
b) loviť ryby háčikmi s protihrotom okrem lovu v kaprových vodách,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti.
§ 10
Chovný rybársky revír
(1) Užívateľ môže rybársky revír určiť na chov rýb. Taký revír slúži na odchov generačných rýb
a násadových rýb využívaných na zarybňovanie rybárskych revírov.
(3) Na zarybňovanie chovných rybárskych revírov musí užívateľ používať násady rýb
s veterinárnym osvedčením a z evidovaných chovov.
(4) Užívateľ je povinný chovný rybársky revír označiť tabuľou s nápisom „Chovný rybársky revír".
(5) V chovnom rybárskom revíri sa zakazuje lov okrem odlovu rýb najmä na chovný účel, pri
mimoriadnej udalosti alebo cieleného lovu inváznych nepôvodných druhov rýb vykonávaného
užívateľom.
§ 11
Rybársky revír s režimom účelového rybárskeho hospodárenia
(1) Účelové rybárske hospodárenie je spôsob užívania rybárskeho revíru zameraný na
ovplyvnenie kvality vodného prostredia.
(2) Z vodárenských nádrží a ich prítokov ministerstvo životného prostredia vytvára rybárske
revíry s režimom účelového rybárskeho hospodárenia.
(3) Kŕmenie rýb a používanie liečiv vo vodárenských nádržiach a ich prítokoch sa zakazuje.
(4) Lov rýb v rybárskych revíroch s režimom účelového rybárskeho hospodárenia sa zakazuje, ak
odsek 7 neustanovuje inak.
(5) Užívateľ je povinný hranice rybárskeho revíru s režimom účelového rybárskeho hospodárenia
označiť tabuľou s nápisom „Účelový rybársky revír“.
(6) Rybárske revíry s režimom účelového rybárskeho hospodárenia sa môžu vytvoriť aj zo
závlahových kanálov, melioračných kanálov, priesakových kanálov, melioračných nádrží
a ostatných vodných plôch, ak ide o odkryté podzemné vody, ktoré sú súčasťou vodného útvaru
slúžiaceho ako zdroj vody na pitné účely.23)
(7) V rybárskom revíri s režimom účelového rybárskeho hospodárenia môže užívateľ vykonávať
ichtyologický prieskum, regulačný odlov, veterinárne vyšetrenie a cielený lov inváznych
nepôvodných druhov rýb alebo lov rýb len s predchádzajúcim súhlasom ministerstva životného
prostredia s určenými podmienkami lovu.
P o dm i e n k y l o v u r ý b
§ 12
Lov rýb v rybárskych revíroch
(1) Loviť a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu len osoby, ktoré sú držiteľmi
rybárskeho lístka a povolenia na rybolov alebo užívatelia.
Strana 10 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
(2) Rybársky lístok vydáva obec, mesto a v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave
a v meste Košiciach mestská časť na základe žiadosti fyzickej osoby, ktorá je spôsobilá na právne
úkony.
(3) Rybársky lístok sa vydáva
a) týždenný,
b) mesačný,
c) ročný,
d) trojročný.
(4) Pri deťoch mladších ako 15 rokov sa rybársky lístok vydáva na meno a priezvisko dieťaťa jeho
zákonnému zástupcovi.
(5) Vydanie rybárskeho lístka podlieha správnemu poplatku podľa osobitného predpisu.24)
(6) Povolenie na rybolov vydáva užívateľ v limitovanom počte s prihliadnutím na výmeru, stav
zarybnenia, zarybňovací plán, návštevnosť a analýzu úlovkov rybárskeho revíru.
(7) Užívateľ je v rybárskom poriadku, ktorý tvorí súčasť povolenia na rybolov, povinný uviesť
informáciu o
a) udelení výnimiek zo zákazov vydaných podľa § 13, § 14 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. b) a § 16
až 19 týkajúcich sa výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách a na vodách vyhlásených
za medzinárodné toky, pre ktoré nie sú uzatvorené medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská
republika viazaná podľa § 36 písm. o),
b) udelení výnimiek zo zákazu lovu podľa § 15 ods. 1 písm. f) povoľujúcich lov rýb z rybárskeho
člna a pomocou zavážacej loďky na rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha podľa
§ 36 písm. p),
c) vydaní súhlasu na zvýšenie najmenšej lovnej miery a zavedenie najväčšej lovnej miery podľa
§ 36 písm. r).
(8) Loviť ryby a privlastňovať si ryby v rybárskych revíroch môžu aj osoby, ktoré sú držiteľmi
osobitného povolenia na rybolov vydaného ministerstvom životného prostredia a osoby, ktorým
bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu.25) Osobitné povolenie na rybolov je možné na
základe písomnej žiadosti vydať pre potreby diplomatických zastupiteľstiev, vo verejnom záujme
najmä za zásluhy na rozvoji rybárstva, športu, kultúry, vedy a výskumu a na vedeckovýskumné
účely a prieskumné účely. Písomnú žiadosť na vydanie osobitného povolenia na rybolov vo
verejnom záujme je možné podať do 31. marca. Osobitné povolenie na rybolov nahrádza rybársky
lístok.
(9) Súčasťou povolenia na rybolov je aj záznam o dochádzke k vode a úlovkoch (ďalej len
„záznam“).
(10) Počas lovu rýb je osoba povinná mať rybársky lístok, povolenie na rybolov alebo osobitné
povolenie na rybolov pri sebe a pri kontrole ich predložiť na požiadanie príslušníka Policajného
zboru, príslušníka obecnej polície alebo člena rybárskej stráže.
(11) Rybársky lístok, povolenie na rybolov a osobitné povolenie na rybolov sú verejné listiny a sú
neprenosné na iné osoby.
(12) Ak sa rybársky revír alebo jeho časť nachádza v chránenom území s piatym stupňom
ochrany,26) musí mať užívateľ pre potreby výkonu rybárskeho práva udelenú výnimku podľa
osobitného predpisu.27)
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 11
§ 13
Ochrana rýb
(1) V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.
(2) V lipňových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. januára do 31. mája.
(3) V kaprových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 15. marca do 31 mája; to neplatí
od 1. mája do 31. mája, ak užívateľ uskutočňuje rybárske preteky alebo športové rybárske preteky.
(4) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odsekov 1 a 2 neplatí od 1. novembra do 31. decembra na
pstruhových vodách s výskytom hlavátky alebo na lipňových vodách s výskytom hlavátky, keď je
jej lov povolený len pre držiteľov povolenia na lov hlavátky.
(5) Zákaz lovu všetkých rýb podľa odseku 3 sa nevzťahuje na
a) kaprové vody, ktoré sú vodným tokom, okrem vodných nádrží, slepých ramien, mŕtvych ramien
a odstavených ramien,
b) kaprové vody, ktoré sú ostatnými vodnými plochami.
§ 14
Individuálna ochrana rýb
Zakazuje sa
a) loviť jednotlivé druhy rýb v čase ich individuálnej druhovej ochrany okrem lovu generačných
rýb na účely ich reprodukcie vykonávaného užívateľom,
b) loviť ryby mimo určeného denného času lovu rýb,
c) privlastniť si ulovené ryby nedosahujúce najmenšiu lovnú mieru a presahujúce najväčšiu lovnú
mieru a nad určený počet alebo hmotnosť,
d) začať lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončiť lov bez zapísania počtu a hmotnosti
privlastnených rýb do záznamu, alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo
k privlastneniu žiadnej ryby,
e) loviť a privlastniť si hlavátku podunajskú bez povolenia na lov hlavátky.
Z a k á z a n é s p ô s o b y l o v u r ý b
§ 15
Všeobecné ustanovenia
(1) Zakazuje sa
a) používať na lov rýb výbušniny, chemikálie, jedy, návnady s jedom alebo s umŕtvujúcim
prostriedkom, harpúny, bodce, udice bez prútov, ako aj strieľať ryby, loviť ich na šnúry, do rúk
a do ôk a akýmkoľvek spôsobom ich podsekávať,
b) zbierať a poškodzovať ikry, používať na lov rýb elektrický prúd, omamné látky, loviť ryby v noci
za pomoci svetla, používať lapadlá, čerene s väčšou plochou ako 1 m2
, vrše, koše, používať
akékoľvek stále zariadenia na lovenie rýb alebo siete a zabraňovať ťahu rýb proti vode,
c) loviť ryby na miestach, kde sa nahromadili pri mimoriadnych udalostiach, ako aj ryby
zhromaždené v čase neresu a na zimoviskách,
d) loviť ryby vypustením, odrazením alebo odčerpaním vody,
e) loviť ryby pri vodných stavbách,28) vrátane hydromelioračných stavieb na zavlažovanie
Strana 12 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
a odvodňovanie pozemkov a na ochranu pozemkov pred vodnou eróziou,29) vo vzdialenosti
vyznačenej tabuľou, určenej dohodou užívateľa so správcom vodného toku od telesa hrádze
alebo hate, od objektov vodných elektrární, čerpacích staníc, od technologických zariadení,
plavebných kanálov a plavebných komôr, a to i počas ich výstavby, z plavidiel a z plávajúcich
zariadení okrem hausbótu,30) v plavebných komorách, z cestných mostov, železničných mostov
a lávok pre peších, v rybovodoch a vo vyznačenom úseku nad nimi a pod nimi,
f) loviť ryby z rybárskeho člna vrátane zavážania a zanášania návnad a nástrah a používať
zavážaciu loďku v rybárskych revíroch s výmerou menšou ako 10 ha okrem vodných útvarov
trvalo tečúcich povrchových vôd,
g) loviť ryby na zaplavených pozemkoch pri povodni a zabraňovať rybám vrátiť sa do rybárskeho
revíru,
h) vyhradzovať si akýmkoľvek spôsobom miesto lovu a na tento účel zriaďovať na pozemkoch,
ktoré sú súčasťou rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 6, akékoľvek prístrešky, dočasné stavby
alebo mobilné zariadenia,
i) loviť ryby spôsobom zakázaným podľa osobitného predpisu.31)
(2) Zákazy podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 10 ods. 5, § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15
ods. 1 písm. b) až i), § 16 písm. j), § 17 písm. k) a § 18 písm. l) sa nevzťahujú na
a) osobu, ktorá na základe osobitného povolenia na rybolov plní vedeckovýskumné úlohy
a prieskumné úlohy,
b) osobu, ktorej bolo vydané povolenie podľa osobitného predpisu25) na odchyt nepôvodných
druhov živočíchov vo voľnej prírode, ak je to potrebné z dôvodu odvrátenia ohrozenia pôvodných
druhov alebo ich biotopov,
c) užívateľa, ktorý vykonáva záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odlov rýb a zber ikier
v súvislosti s hospodárením v rybárskych revíroch, ichtyologický prieskum alebo lov inváznych
nepôvodných druhov rýb.
(3) Výnimka so zákazu lovu podľa § 7 ods. 4 písm. a) na základe predchádzajúceho súhlasu
ministerstva podľa § 7 ods. 5 alebo povolenia ministerstva podľa § 7 ods. 6 sa vzťahuje na osoby
uvedené v odseku 2.
§ 16
Zakázané spôsoby lovu rýb v pstruhových vodách
V pstruhových vodách sa zakazuje
a) loviť viac než jednou udicou,
b) loviť inak ako muškárením alebo prívlačou,
c) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
d) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako muškárske
náradie,
e) používať pri love prívlačou viac ako jednu nástrahu,
f) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou
okrem vodných nádrží a ostatných vodných plôch,
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo
mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
h) akékoľvek vnadenie a zakrmovanie rýb,
i) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 13
miesta lovu slnečným svetlom,
j) loviť viac ako tri dni v týždni,
k) loviť ryby pod ľadom.
§ 17
Zakázané spôsoby lovu rýb v lipňových vodách
V lipňových vodách sa zakazuje
a) loviť viac než jednou udicou,
b) loviť inak ako muškárením alebo na plávanú,
c) používať pri love muškárením iné ako umelé mušky v počte väčšom ako tri a iné ako
muškárske náradie,
d) používať pri love muškárením iné ako umelé muškárske nástrahy s veľkosťou viac ako 10 cm,
e) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
f) používať pri love na plávanú iné nástrahy ako rastlinného pôvodu,
g) používať ako nástrahu akékoľvek cestá, pasty, granule, pelety, syr, červy a hmyz v živom alebo
mŕtvom stave vo všetkých vývojových štádiách, ikry a všetky napodobeniny ikier,
h) používať pri love sbirolino, bublinu, bavorské drievko a ich napodobeniny s rovnakou funkciou,
i) vnadenie a zakrmovanie rýb inými kŕmnymi zmesami ako rastlinného pôvodu,
j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
miesta lovu slnečným svetlom,
k) loviť viac ako päť dní v týždni,
l) loviť ryby pod ľadom.
§ 18
Zakázané spôsoby lovu rýb v kaprových vodách
V kaprových vodách sa zakazuje
a) loviť na viac ako dve udice,
b) loviť na viac ako dva háčiky na jednej udici pri love na položenú a pri love na plávanú,
c) loviť na umelé nástrahy s väčším počtom háčikov ako tri pri love na prívlač,
d) loviť na háčiky s väčším počtom hrotov ako tri,
e) pri love muškárením používať iné ako umelé mušky v počte väčšom než tri a iné ako
muškárske náradie,
f) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti od 15. marca do 31. mája,
g) loviť na živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti s celkovou dĺžkou menšou ako 10 cm,
h) loviť prívlačou a muškárením s použitím strímra alebo inej napodobeniny rybky od 15. marca
do 31. mája,
i) pri love prívlačou loviť na viac ako jednu udicu s viac ako jednou nástrahou,
j) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
miesta lovu slnečným svetlom,
k) loviť na invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti,
l) loviť ryby z rybárskeho člna na vodných nádržiach od 1. januára do 31. mája,
Strana 14 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
m) loviť ryby pod ľadom, ak ide o vodné toky, vodné nádrže, slepé ramená, mŕtve ramená alebo
odstavené ramená.
§ 19
Zakázané spôsoby lovu pri love hlavátky
Pri love hlavátky sa zakazuje
a) používať ako nástrahu živú rybku, mŕtvu rybku alebo jej časti,
b) loviť hlavátku inak než prívlačou alebo muškárením na umelé nástrahy menšie ako 15 cm,
c) privlastniť si v jednom kalendárnom roku viac ako jednu hlavátku, aj keď sa lov uskutočňuje vo
viacerých revíroch,
d) loviť bez osvetlenia miesta lovu po uplynutí jednej hodiny od západu slnka do času osvetlenia
miesta lovu slnečným svetlom,
e) loviť hlavátku na pstruhových vodách alebo lipňových vodách od 1. novembra do 31. decembra
bez povolenia na lov hlavátky.
§ 20
Rybársky pretek a športový rybársky pretek
(1) Rybársky pretek alebo športový rybársky pretek je súťažou v love rýb udicou, ktorý
organizuje užívateľ.
(2) Na podmienky lovu počas rybárskych pretekov alebo športových rybárskych pretekov sa
vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem ustanovení § 12 a § 14 písm. b) až d). Podmienky
pretekov určuje užívateľ. Povolenie na rybolov a rybársky lístok počas rybárskych pretekov alebo
športových rybárskych pretekov nahrádza štartovná listina s menným zoznamom pretekárov.
(3) Užívateľ môže loviacim, ktorí nie sú účastníkmi pretekov, počas rybárskych pretekov alebo
športových rybárskych pretekov vo vymedzenom úseku rybárskeho revíru lov rýb obmedziť alebo
zakázať.
§ 21
Ochrana rybárstva
(1) Ochranou rybárstva sa rozumie ochrana rýb pred nepriaznivými vplyvmi prírody, prírodných
živlov a pred škodlivými zásahmi ľudskej činnosti do rybárskych revírov s cieľom vytvárať
podmienky na ich trvalo udržateľné využívanie32) a na poskytovanie ekosystémových služieb.33)
V záujme zachovania najmä pôvodných druhov rýb a ochrany genofondu rýb môže ministerstvo
životného prostredia užívateľovi poskytnúť účelovo viazané prostriedky.34)
(2) Každý je povinný pri projektovaní, výstavbe, prevádzke a udržiavaní vodných stavieb alebo
zariadení a pri úpravách vodných tokov a ich užívaní zohľadniť potreby a ochranu rybárstva.
Každý musí dbať, aby sa tam, kde je to účelné, zriaďovali a udržiavali rybovody a pri budovaní
vodných stavieb aj iné vhodné technické zariadenia slúžiace na migráciu a ochranu rýb.
(3) Vlastník vodnej stavby a prevádzkovateľ vodnej stavby sú povinní zabezpečiť pravidelný
monitoring migračnej priechodnosti rybovodu alebo iného technického zariadenia slúžiaceho na
migráciu a ochranu rýb.
(4) Vlastník vodnej stavby alebo zariadenia a prevádzkovateľ vodnej stavby alebo zariadenia sú
povinní umožniť užívateľovi prístup k rybovodu na overenie jeho funkčnosti.
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 15
(5) Správca vodného toku je povinný vykonávanie udržiavacích prác alebo stavebných prác
v rybárskom revíri oznámiť užívateľovi najneskôr 30 dní pred ich realizáciou.
(6) Užívateľ je povinný
a) zabezpečiť ochranu vôd, s ktorými nakladá, zabrániť zhoršeniu stavu útvarov povrchovej vody
a útvarov podzemnej vody, vynakladať úsilie na zlepšenie ich stavu a zabezpečovať ich
hospodárne a účelné využívanie podľa požiadaviek ustanovených v osobitnom predpise,35)
b) dbať na ochranu vodných pomerov a ochranu vodných stavieb podľa osobitného predpisu,32)
c) strpieť v nevyhnutnej miere činnosti vykonávané správcom vodného toku podľa osobitného
predpisu36) a realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami,37)
d) oznámiť správcovi vodného toku plánovaný termín zarybňovania rybárskeho revíru 30 dní
vopred a poskytnúť informácie o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.
§ 22
Opatrenia na záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti
(1) Počas mimoriadnych udalostí sa zakazuje loviť a privlastňovať si ryby. Pri povodniach sa
zakazuje zabraňovať rybám vrátiť sa do pôvodného toku.
(2) Opatrenia na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach je povinný zabezpečiť užívateľ
a o ich vykonaní oboznámiť ministerstvo životného prostredia a odbornú organizáciu ochrany
prírody.
(3) Ryby, na ktoré užívateľ preukázateľne vynaložil finančné prostriedky v súvislosti s plnením
zarybňovacieho plánu, sa považujú za vlastníctvo užívateľa pri uplatnení náhrady škody.
(4) Ak počas mimoriadnej udalosti dôjde k úhynu rýb, ich likvidáciu je povinný zabezpečiť
užívateľ.
(5) Ak dôjde k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality
vôd, za vzniknuté škody na rybách zodpovedá a v plnom rozsahu znáša dôsledky pôvodca tohto
zhoršenia alebo ohrozenia.
O c h r a n a v ý k o n u r y b á r s k e h o p r á v a
§ 23
Rybárska stráž
(1) Ochranu výkonu rybárskeho práva v rybárskych revíroch je povinný zabezpečiť užívateľ.
Užívateľ je povinný pre rybárske revíry navrhnúť okresnému úradu rybársku stráž.
(2) Rybársku stráž vymenúva a odvoláva na návrh užívateľa okresný úrad, v ktorého územnom
obvode má užívateľ sídlo.
(3) Za člena rybárskej stráže okresný úrad vymenuje fyzickú osobu, ktorá
a) dosiahla vek najmenej 21 rokov,
b) je bezúhonná; za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za
úmyselný trestný čin alebo v posledných troch rokoch sa nedopustila priestupku na úseku
rybárstva,
c) má ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou,
d) je zdravotne, fyzicky a psychicky spôsobilá na výkon činnosti rybárskej stráže,
Strana 16 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
e) je plne spôsobilá na právne úkony,
f) preukázala odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky rybárskej stráže,
g) zložila sľub podľa odseku 9,
h) písomne o to požiada užívateľa.
(4) Za zdravotne spôsobilú sa považuje osoba, ktorej zdravotný stav nevylučuje pobyt v prírode
a nevylučuje pohyb v nerovnom teréne, ďalej osoba, ktorá nemá zníženú schopnosť orientácie,
nemá závažné choroby sluchu a zraku, netrpí kolapsovými stavmi a záchvatovými stavmi, vrátane
epilepsie, netrpí duševnou chorobou alebo závažnou poruchou osobnosti alebo ďalšími chorobami,
ktoré obmedzujú alebo vylučujú výkon funkcie rybárskej stráže.
(5) Zdravotnú spôsobilosť rybárskej stráže zisťuje a posudok o zdravotnej spôsobilosti vydáva
lekár v odbore všeobecné praktické lekárstvo. Posudok o zdravotnej spôsobilosti rybárskej stráže
nesmie byť starší ako tri mesiace. Posudok o zdravotnej spôsobilosti je platný päť rokov od jeho
vydania, ak zmena zdravotného stavu nevedie k zmene zdravotnej spôsobilosti pred uplynutím
jeho platnosti.
(6) Okresný úrad vydá členovi rybárskej stráže odznak a preukaz rybárskej stráže a vedie
evidenciu členov rybárskej stráže a na základe podnetu kontroluje, či sa nezmenili okolnosti, na
základe ktorých došlo k vymenovaniu rybárskej stráže.
(7) Okresný úrad člena rybárskej stráže odvolá, ak
a) člen rybárskej stráže o to písomne požiada,
b) člen rybárskej stráže prestane spĺňať podmienky podľa odseku 3 písm. d) a e),
c) člen rybárskej stráže porušil sľub,
d) užívateľ o to požiada z dôvodu, že člen rybárskej stráže najmenej počas troch mesiacov
bezdôvodne neplní povinnosti súvisiace s kontrolou výkonu rybárskeho práva, alebo
e) užívateľ zistí, že člen rybárskej stráže bol vymenovaný na základe nepravdivých údajov.
(8) Člen rybárskej stráže, ktorého okresný úrad odvolal, je povinný bezodkladne odovzdať
odznak a preukaz rybárskej stráže okresnému úradu, ktorý ich vydal.
(9) Ten, kto je navrhovaný za člena rybárskej stráže, skladá do rúk prednostu okresného úradu
sľub v tomto znení: „Sľubujem, že ako člen rybárskej stráže budem svedomito plniť svoje úlohy pri
ochrane výkonu rybárskeho práva, dbať na dodržiavanie Ústavy Slovenskej republiky, zákonov
a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.“.
§ 24
Povinnosti člena rybárskej stráže
Člen rybárskej stráže je povinný
a) nosiť pri výkone svojej činnosti na viditeľnom mieste odznak a na požiadanie sa preukázať
preukazom člena rybárskej stráže,
b) spolupracovať s Policajným zborom, najmä oznamovať mu všetky skutočnosti odôvodňujúce
podozrenie zo spáchania trestného činu a bezodkladne mu odovzdávať veci súvisiace so
zistenou protiprávnou činnosťou,
c) spisovať písomné záznamy o zistených podozreniach zo spáchania priestupkov a ich odpis
odovzdať kontrolovanej osobe,
d) oznámiť bezodkladne zistené nedostatky, príznaky ochorenia a úhyn rýb užívateľovi a orgánom
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 17
štátnej správy podľa osobitných predpisov38) a vykonať opatrenia na zabránenie šírenia choroby
alebo úhynu rýb, ak je to možné,
e) sledovať z hľadiska ochrany rybárstva spôsob užívania vôd, čistotu vôd, zisťovať zdroje
znečistenia vôd a technické zásahy do tokov a zistené nedostatky oznámiť príslušným orgánom
štátnej správy,
f) poskytnúť zranenej osobe pomoc, ak v súvislosti s použitím donucovacích prostriedkov došlo
k zraneniu osoby, ak to okolnosti dovolia,
g) spísať o okolnostiach použitia donucovacích prostriedkov úradný záznam a oznámiť
bezodkladne použitie donucovacích prostriedkov okresnému úradu,
h) zachovávať pri výkone svojej činnosti dôstojnosť a vážnosť svoju vlastnú, ako aj osôb, proti
ktorým zasahuje.
§ 25
Oprávnenia člena rybárskej stráže
(1) Člen rybárskej stráže je v rybárskom revíri pred začiatkom lovu, počas lovu, počas
prerušenia lovu a po ukončení lovu oprávnený
a) kontrolovať, či osoba, ktorá loví ryby v rybárskom revíri, je na lov oprávnená, prezerať jej
prostriedky určené na lov rýb, úlovky, rybársky čln a nádrže na ryby,
b) použiť donucovacie prostriedky,
c) požadovať súčinnosť Policajného zboru alebo obecnej polície, ak nemôže splnenie svojich úloh
zabezpečiť vlastnými silami a prostriedkami,
d) požiadať každého o pomoc pri bezprostrednom ohrození života, zdravia alebo majetku; kto bol
o túto pomoc požiadaný, nemusí ju poskytnúť, ak by tým vystavil vážnemu ohrozeniu seba
alebo blízke osoby39) alebo ak tomu bráni iná dôležitá okolnosť,
e) vstupovať pri výkone funkcie rybárskej stráže na pozemky, stavby a iné zariadenia
v nevyhnutnom rozsahu a užívať na tento účel v nevyhnutnej miere existujúce prístupové
komunikácie.
(2) Kontrola podľa odseku 1 písm. a) nesmie sledovať iný záujem ako zistenie neoprávnene
privlastnených rýb.
(3) Každý, kto loví v rybárskom revíri, je povinný uposlúchnuť výzvu, pokyn, príkaz
a požiadavku člena rybárskej stráže alebo strpieť výkon jeho zákonom ustanovených oprávnení.
§ 26
Donucovacie prostriedky
(1) Donucovacími prostriedkami sú
a) hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany,
b) slzotvorné prostriedky,
c) obušok,
d) putá,
e) služobný pes.
(2) Pred použitím donucovacích prostriedkov člen rybárskej stráže je povinný vyzvať osobu, proti
ktorej zakročuje, aby upustila od protiprávneho konania, s výstrahou, že bude použitý niektorý
z donucovacích prostriedkov. Od výzvy a výstrahy môže upustiť, iba ak je sám napadnutý alebo je
Strana 18 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
ohrozený život alebo zdravie inej osoby a vec neznesie odklad alebo tomu bránia iné okolnosti.
(3) O tom, ktorý z donucovacích prostriedkov použije, rozhoduje člen rybárskej stráže podľa
konkrétnej situácie tak, aby použitý donucovací prostriedok a intenzita jeho použitia neboli zjavne
neprimerané nebezpečnosti útoku.
§ 27
Použitie hmatov, chvatov, úderov a kopov sebaobrany, slzotvorných prostriedkov a obuška
Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť hmaty, chvaty, údery a kopy sebaobrany, slzotvorné
prostriedky a obušok s cieľom
a) zabrániť úmyselnému poškodzovaniu majetku užívateľa,
b) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku
neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo vzhľadom na okolnosti bude pokračovať,
c) obmedziť osobnú slobodu osoby, ktorá kladie aktívny odpor.
§ 28
Použitie pút
Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť putá
a) na spútanie osoby, ktorá kladie aktívny odpor alebo fyzicky napáda člena rybárskej stráže,
alebo osobu, ktorá vystúpila na jeho podporu, úmyselne poškodzuje majetok užívateľa, po
márnej výzve, aby od takého konania upustila,
b) na vzájomné pripútanie osôb za podmienok podľa písmena a).
§ 29
Použitie služobného psa
(1) Člen rybárskej stráže je oprávnený použiť služobného psa s cieľom
a) zaistiť bezpečnosť inej osoby alebo vlastnej osoby pred útokom, ak sa po výzve od útoku
neupustí, útok bezprostredne hrozí, trvá alebo podľa všetkých známok bude pokračovať,
b) zabrániť úteku osoby, ak má byť takej osobe obmedzená osobná sloboda.
(2) Člen rybárskej stráže používa služobného psa s náhubkom. Ak to povaha a intenzita útoku
alebo prekonanie odporu osoby vyžadujú, môže použiť služobného psa bez náhubku.
§ 30
Osobitné obmedzenia
Člen rybárskej stráže je pri zákroku proti tehotnej žene, osobe vysokého veku, osobe so zjavným
telesným postihnutím a proti osobe mladšej ako 15 rokov oprávnený použiť z donucovacích
prostriedkov iba hmaty a chvaty. Ostatné donucovacie prostriedky je člen rybárskej stráže
oprávnený použiť len vtedy, ak útok týchto osôb bezprostredne ohrozuje životy a zdravie iných
osôb alebo vlastnej osoby alebo ak hrozí závažná škoda na majetku užívateľa a nebezpečenstvo nie
je možné odvrátiť inak.
§ 31
Vybavenie člena rybárskej stráže
(1) Okresný úrad po dohode s užívateľom ustanoví rozsah vybavenia člena rybárskej stráže
donucovacími prostriedkami.
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 19
(2) Užívateľ je povinný zabezpečiť prípravu na vykonanie skúšky a skúšku rybárskej stráže,
odborno-vzdelávacie školenia, poskytnúť vybavenie a ďalšie pomôcky potrebné na výkon činnosti
člena rybárskej stráže.
§ 32
Zodpovednosť za škodu
Užívateľ je povinný člena rybárskej stráže poistiť pre prípad
a) škody, poškodenia zdravia alebo smrti spôsobenej členovi rybárskej stráže pri plnení úloh podľa
tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním,
b) škody spôsobenej členom rybárskej stráže iným osobám pri plnení povinností súvisiacich
s kontrolou výkonu rybárskeho práva alebo v priamej súvislosti s nimi okrem škody spôsobenej
osobe, ktorá svojím protizákonným konaním oprávnený a primeraný zákrok vyvolala.
§ 33
Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime
(1) Podnikaním na ostatných vodných plochách v osobitnom režime sa rozumie poskytovanie
možnosti iným osobám loviť ryby podľa rybolovného poriadku podnikateľa a privlastnené ryby
použiť len na osobnú potrebu. Na podnikanie v osobitnom režime sa nevzťahujú ustanovenia § 5
až 14, § 15 ods.1 písm. b) až i), § 16 až 20, § 22 až 32 a § 34. Podnikanie na ostatných vodných
plochách v osobitnom režime je živnosťou podľa osobitného predpisu.40)
(2) Ministerstvo životného prostredia môže na podnikanie na ostatných vodných plochách
v osobitnom režime na základe písomnej žiadosti žiadateľa
a) odobrať rybárske právo doterajšiemu užívateľovi ostatnej vodnej plochy vedenej ako rybársky
revír, vyradiť ostatnú vodnú plochu z evidencie rybárskych revírov a prideliť ju do užívania
podnikateľovi alebo
b) odobrať doterajšiemu podnikateľovi ostatnú vodnú plochu a prideliť ju do užívania inému
podnikateľovi.
(3) Žiadosť podľa odseku 2 musí obsahovať
a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom
fyzická osoba – podnikateľ, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom
právnická osoba,
b) číslo listu vlastníctva, označenie pozemkov parcelnými číslami, na ktorých sa nachádza vodná
plocha, ktorými žiadateľ preukáže väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, a príslušnosťou
k registru „C“ alebo „E“, katastrálne územie, okres, alebo nájomnú zmluvu, ktorou sa preukáže
právo užívania k väčšinovej výmere pozemkov pod vodnou plochou na podnikanie na ostatných
vodných plochách v osobitnom režime,
c) geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
d) potvrdenie regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho dohľadu,
e) informáciu okresného úradu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či
do neho nezasahuje,
f) informáciu okresného úradu o tom, či pri ostatnej vodnej ploche nejde o odkrytú podzemnú
vodu, ktorá je súčasťou vodného útvaru slúžiaceho ako zdroj vody na pitné účely,23)
g) vyjadrenie okresného úradu o tom, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie,
alebo iba ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom
pásme,
Strana 20 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
h) rybolovný poriadok,
i) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom alebo s doterajším podnikateľom, ak sa
žiadosť vzťahuje na ostatnú vodnú plochu, v ktorej už je výkon rybárskeho práva ministerstvom
životného prostredia pridelený alebo v nej bol pridelený výkon rybárskeho práva na podnikanie
v osobitnom režime alebo bola pridelená na podnikanie v osobitnom režime.
(4) Dohodou o finančnom vyrovnaní sa rozumie finančné vyrovnanie medzi doterajším
užívateľom a budúcim podnikateľom alebo doterajším podnikateľom a budúcim podnikateľom za
objekty a zariadenia vodnej stavby, ďalšie účelne vynaložené náklady priamo súvisiace s užívaním
rybárskeho revíru alebo ostatnej vodnej plochy a za obsádku rýb nachádzajúcu sa v rybárskom
revíri alebo v ostatnej vodnej ploche.
(5) Žiadosť podľa odseku 2 je možné podať najneskôr do 30. septembra bez ohľadu na to, či je na
ostatnej vodnej ploche výkon rybárskeho práva pridelený alebo nie je výkon rybárskeho práva
pridelený alebo či na ostatnej vodnej ploche bol alebo nebol pridelený výkon rybárskeho práva na
podnikanie v osobitnom režime alebo ostatná vodná plocha bola alebo nebola pridelená na
podnikanie v osobitnom režime.
(6) Odobratie rybárskeho práva doterajšiemu užívateľovi ostatnej vodnej plochy a jej pridelenie
do užívania podnikateľovi na účely podnikania v osobitnom režime nie je možné, ak je ostatná
vodná plocha vyhlásená za chránenú rybiu oblasť.
(7) Ostatnú vodnú plochu na podnikanie v osobitnom režime pridelí ministerstvo životného
prostredia k 1. januáru po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa alebo
podnikateľskej činnosti doterajšieho podnikateľa; to neplatí, ak ide o ostatnú vodnú plochu,
v ktorej nebol pridelený výkon rybárskeho práva alebo výkon rybárskeho práva na podnikanie
v osobitnom režime, alebo ostatnú vodnú plochu, ktorá nebola pridelená na podnikanie
v osobitnom režime.
(8) Každý, kto chce podnikať na ostatných vodných plochách, je povinný podľa odseku 3
požiadať ministerstvo životného prostredia o pridelenie ostatnej vodnej plochy na podnikanie
v osobitnom režime.
(9) Podnikanie na ostatných vodných plochách v osobitnom režime, ktoré neboli pridelené
ministerstvom životného prostredia na účely podnikania v osobitnom režime, je zakázané.
(10) Postúpenie prideleného práva užívania ostatnej vodnej plochy na podnikanie v osobitnom
režime je zakázané.
(11) Na zarybňovanie ostatných vodných plôch, ktoré sú určené na podnikanie v osobitnom
režime, je možné používať ryby len s veterinárnym osvedčením a z evidovaných chovov. Do
takýchto vodných plôch sa zakazuje vysadzovať invázne nepôvodné druhy rýb a pri love používať
ako nástrahy živé alebo mŕtve invázne nepôvodné druhy rýb alebo ich časti.
(12) Ak ide o ostatnú vodnú plochu podľa odseku 3 písm. f), ministerstvo životného prostredia
z dôvodu ochrany zdroja vody na pitné účely podnikateľovi určí podmienky lovu rýb.
(13) Na podnikanie v osobitnom režime podnikateľ alebo ním poverená osoba musí podmienku
odbornej spôsobilosti podľa § 6 ods. 9 spĺňať počas celého obdobia podnikania.
(14) Podnikateľ je povinný viesť evidenciu, v ktorej sa uvádza
a) druh, pôvod a množstvo vysadených rýb,
b) zoznam vydaných povolení na rybolov,
c) množstvo a druh privlastnených rýb za kalendárny rok,
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 21
d) prehľad o vykonávanom veterinárnom dohľade.
(15) Podnikateľ je povinný predložiť na požiadanie poverenému zamestnancovi ministerstva
životného prostredia41) a okresného úradu evidenciu podľa odseku 14.
(16) V ostatných vodných plochách v osobitnom režime môžu podnikať podľa ustanovených
podmienok tohto zákona aj súkromne hospodáriaci roľníci podľa osobitného predpisu.42)
§ 34
Hospodárenie na malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb
(1) Ministerstvo životného prostredia môže na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej
osoby rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb z rybárskeho revíru,
z dôvodu jej využitia na hospodársky chov rýb. Chov generačných rýb a násad rýb uskutočňovaný
užívateľom v malých vodných nádržiach osobitne vhodných na chov rýb sa nepovažuje za
hospodársky chov rýb.
(2) Žiadosť podľa odseku 1 musí obsahovať
a) meno, priezvisko, miesto trvalého pobytu a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom
fyzická osoba – podnikateľ, alebo názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak je žiadateľom
právnická osoba,
b) číslo listu vlastníctva, označenie pozemkov parcelnými číslami, na ktorých sa nachádza vodná
plocha, ktorými žiadateľ preukáže väčšinový podiel vlastníctva k pozemkom, a príslušnosťou
k registru „C“ alebo „E“, katastrálne územie a okres, alebo nájomnú zmluvu, ktorou sa
preukáže právo užívania k väčšinovej výmere pozemkov pod vodnou plochou na hospodársky
chov rýb,
c) príslušný geometrický plán alebo kópiu z katastrálnej mapy,
d) vyjadrenie správcu malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na chov rýb o možnosti jej využívania
na hospodársky chov rýb doplnené o oficiálny názov, lokalitu, výmeru a hydrologické údaje
o malej vodnej nádrži osobitne vhodnej na chov rýb a základné údaje o zdroji vody, ktorým je
napájaná, ak ide o malú vodnú nádrž osobitne vhodnú na chov rýb vo vlastníctve štátu,
e) preukázanie odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 6 ods. 9,
f) potvrdenie príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy o zabezpečení veterinárneho
dohľadu,
g) dohodu o finančnom vyrovnaní s doterajším užívateľom, ak sa žiadosť vzťahuje na malú vodnú
nádrž osobitne vhodnú na chov rýb, v ktorej už je výkon rybárskeho práva ministerstvom
životného prostredia pridelený.
(3) Žiadosť podľa odseku 1 je možné podať najneskôr do 30. septembra.
(4) Ministerstvo životného prostredia môže rozhodnúť o vyradení malej vodnej nádrže osobitne
vhodnej na chov rýb len k 1. januáru, po skončení hospodárskej činnosti doterajšieho užívateľa.
(5) Na základe rozhodnutia podľa odseku 1 správca malej vodnej nádrže osobitne vhodnej na
chov rýb vo vlastníctve štátu alebo vlastník bočnej vodnej nádrže uzatvorí s chovateľom nájomnú
zmluvu s právom užívania vodnej stavby alebo jej časti a pozemkov na hospodársky chov rýb.
Užívanie vodnej stavby alebo jej časti a pozemkov na hospodársky chov rýb počas platnosti
nájomnej zmluvy musí byť zabezpečené tak, aby nedochádzalo k zhoršeniu kvality vôd a musí byť
v súlade s povolením na užívanie vodnej stavby, manipulačným poriadkom, prevádzkovým
poriadkom a s podmienkami určenými správcom vodného toku alebo orgánom štátnej vodnej
správy.
Strana 22 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
(6) Ak predmetom nájomnej zmluvy podľa odseku 5 je majetok vo vlastníctve štátu v správe
správcu podľa osobitného predpisu,43) na nájom tohto majetku vo vlastníctve štátu sa nevyžaduje
rozhodnutie o dočasnej prebytočnosti majetku štátu, nájomné možno dohodnúť najmenej vo výške
stanovenej podľa osobitného predpisu44) a nájomnú zmluvu možno uzavrieť najviac na päť rokov,
a to aj opakovane; na platnosť takejto zmluvy sa nevyžaduje súhlas Ministerstva financií
Slovenskej republiky. Ak predmetom nájomnej zmluvy podľa odseku 5 je majetok vo vlastníctve
obce, nájomné možno dohodnúť najmenej vo výške stanovenej podľa osobitného predpisu44)
a nájomnú zmluvu možno uzavrieť najviac na päť rokov, a to aj opakovane.
(7) Ak malá vodná nádrž osobitne vhodná na chov rýb začne slúžiť svojmu pôvodnému účelu
alebo ak chovateľ skončí hospodársky chov rýb, ministerstvo životného prostredia nádrž opätovne
zaradí do evidencie rybárskych revírov.
Š t á t n a s p r á v a n a ú s e k u r y b á r s t v a
§ 35
Orgány štátnej správy na úseku rybárstva
Orgány štátnej správy na úseku rybárstva sú
a) ministerstvo životného prostredia,
b) okresný úrad,
c) obec.
§ 36
Ministerstvo životného prostredia
Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán štátnej správy na úseku rybárstva
a) riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku rybárstva, činnosť jednotlivých užívateľov na
úseku rybárstva,
b) rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva vo vodných tokoch a vodných
nádržiach,
c) rozhoduje o pridelení a odobratí výkonu rybárskeho práva v ostatných vodných plochách,
d) rozhoduje o pridelení výkonu rybárskeho práva vo vodárenských nádržiach a v ich prítokoch,
e) rozhoduje o vytvorení rybárskych revírov z vodných tokov, vodných nádrží, vodárenských
nádrží a ostatných vodných plôch, vedie ich evidenciu a určuje účel ich využitia,
f) vedie evidenciu ostatných vodných plôch užívaných na podnikanie v osobitnom režime,
g) vedie evidenciu rybníkov, rybochovných zariadení a malých vodných nádrží osobitne vhodných
na chov rýb, z ktorých sú vytvorené rybárske revíry,
h) môže zmeniť členenie vôd alebo zmeniť hranice revíru pri mimoriadnej udalosti alebo z dôvodu
verejného záujmu a v odôvodnených prípadoch môže výkon rybárskeho práva dočasne
obmedziť alebo rybársky revír zrušiť,
i) môže dočasne obmedziť, zrušiť alebo previesť výkon rybárskeho práva na správcu vodného
toku z dôvodu opakovaného závažného porušenia povinností užívateľa súvisiacich s výkonom
rybárskeho práva alebo ochranou kvality vôd v dotknutých vodných útvaroch,
j) schvaľuje zarybňovací plán,
k) vyhlasuje v záujme ochrany genofondu a skvalitňovania stavu pôvodných druhov rýb po
prerokovaní s užívateľom časti rybárskeho revíru alebo celý rybársky revír za chránenú rybiu
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 23
oblasť,
l) povoľuje na žiadosť užívateľa v chránenej rybej oblasti užívateľovi lov generačných rýb na účely
umelého výteru alebo lov takých rýb, ktoré sú na ujmu hospodárenia v tejto oblasti,
m) povoľuje užívateľovi na účely posúdenia stavu ichtyofauny v chránenej rybej oblasti vykonanie
ichtyologického prieskumu,
n) zrušuje chránenú rybiu oblasť na návrh užívateľa alebo na návrh správcu vodného toku, ak ide
o verejný záujem,
o) povoľuje na základe žiadosti užívateľa výnimky zo zákazov podľa § 13, § 14 písm. a) a b), § 15
ods. 1 písm. b) a § 16 až 19 týkajúcich sa výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách
a vodách vyhlásených za medzinárodné toky, pre ktoré nie sú uzatvorené medzinárodné
zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná,
p) povoľuje v odôvodnených prípadoch vzhľadom na charakter rybárskeho revíru na základe
žiadosti užívateľa výnimku zo zákazu podľa § 15 ods. 1 písm. f),
r) vydáva užívateľovi súhlas na zvýšenie najmenšej lovnej miery rýb a zavedenie najväčšej lovnej
miery rýb,
s) vydáva osobitné povolenie na rybolov,
t) poveruje Slovenský rybársky zväz alebo iného užívateľa úlohami súvisiacimi s riešením
problematiky rybárskych revírov, schvaľovania zarybňovacích plánov predkladaných jeho
organizačnými zložkami, výkonu rybárskej stráže, vykonávania ichtyologických prieskumov
v rybárskych revíroch, štatistického vyhodnotenia záznamov držiteľov osobitného povolenia na
rybolov,
u) povoľuje vykonanie ichtyologického prieskumu a určuje podmienky lovu rýb v rybárskych
revíroch s režimom účelového rybárskeho hospodárenia,
v) určuje podmienky lovu rýb podnikateľovi v osobitnom režime na ostatných vodných plochách
vtedy, ak ide o odkrytú podzemnú vodu, ktorá je súčasťou vodného útvaru slúžiaceho ako zdroj
vody na pitné účely.
§ 37
Okresný úrad
Okresný úrad na úseku rybárstva
a) vydáva informáciu o tom, či sa vodná plocha nenachádza v chránenom území alebo či do neho
nezasahuje podľa § 4 ods. 9 písm. d) a § 33 ods. 3 písm. e),
b) zasiela údaje podľa § 6 ods. 10 prvej vety bezodkladne v elektronickej podobe prostredníctvom
elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu
z registra trestov,
c) vymenúva a odvoláva rybárskeho hospodára a vedie evidenciu rybárskych hospodárov podľa § 6
ods. 6,
d) vymenúva a odvoláva rybársku stráž podľa § 23 ods. 2 a vedie evidenciu členov rybárskej stráže
podľa § 23 ods. 6,
e) vydáva informáciu o tom, či pri ostatnej vodnej ploche nejde o odkrytú podzemnú vodu, ktorá je
súčasťou vodného útvaru slúžiaceho ako zdroj vody na pitné účely podľa § 33 ods. 3 písm. f),
f) vydáva informáciu o tom, či je možné ostatnú vodnú plochu využívať na podnikanie, alebo iba
ako rybársky revír, ak sa nachádza v chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme podľa
§ 33 ods. 3 písm. g),
g) vedie evidenciu podľa § 33 ods.14,
Strana 24 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
h) prejednáva priestupky a iné správne delikty a ukladá za ne pokuty podľa § 39.
§ 38
Obec
Obec vo veciach preneseného výkonu štátnej správy na úseku rybárstva vydáva rybárske lístky
a vedie ich evidenciu.
Z o d p o v e d n o s ť z a p o r u š e n i e p o v i n n o s t í
§ 39
Priestupky
(1) Priestupku na úseku rybárstva sa dopustí ten, kto
a) nestrpí vstup na pribrežné pozemky v nevyhnutnej miere podľa § 5 ods. 1,
b) nestrpí na pribrežnom pozemku označenie rybárskeho revíru alebo ho poškodzuje podľa § 5
ods. 3,
c) nemá počas lovu rýb pri sebe doklady podľa § 12 ods. 1 až 9 alebo ich pri kontrole odmietne
predložiť,
d) začne lov bez zapísania dátumu a čísla revíru alebo skončí lov bez zapísania počtu a hmotnosti
privlastnených rýb do záznamu alebo bez vyškrtnutia príslušných kolónok, ak nedošlo
k privlastneniu žiadnej ryby podľa § 14 písm. d),
e) po odvolaní z funkcie člena rybárskej stráže bezdôvodne odmieta okresnému úradu odovzdať
odznak a preukaz rybárskej stráže podľa § 23 ods. 8.
(2) Za priestupok podľa odseku 1 okresný úrad uloží pokutu od 100 eur do 1 000 eur.
(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.45)
§ 40
Iné správne delikty
(1) Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 500 do
3 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 5 ods. 2, § 6 ods. 2, 4 až 6, § 7 ods. 3 a 5,
§ 8 ods. 2 a 3, § 9 ods. 2, § 10 ods. 2 a 3, § 12 ods. 7, § 21 ods. 2 až 6, § 22 ods. 2 a 4, § 31 ods. 2,
§ 32 a § 34 ods. 5 a 6.
(2) Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 1 000 do
7 000 eur, ak poruší povinnosti ustanovené v § 4 ods. 15, § 7 ods. 4, § 11 ods. 7 a § 33 ods. 12,
14 až 16.
(3) Okresný úrad uloží právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu od 3 000 do
15 000 eur, ak poruší zákaz ustanovený v § 33 ods. 9 až 11 a § 43 ods. 4.
(4) Ak do jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty
dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 až 3,
okresný úrad uloží pokutu do dvojnásobku súm uvedených v odsekoch 1 až 3.
(5) Pokutu je možné uložiť do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. Pokuty sú
príjmom Environmentálneho fondu.
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 25
Spoločné, prechodné a zrušovacie ustanovenia
S p o l o č n é u s t a n o v e n i a
§ 41
(1) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok, ak odsek 2 neustanovuje inak.
(2) Správny poriadok sa nevzťahuje na
a) vydanie rybárskeho lístka podľa § 12 ods. 2,
b) vydanie povolenia na rybolov podľa § 12 ods. 6,
c) vydanie osobitného povolenia na rybolov podľa § 12 ods. 8,
d) zmenu rybárskeho revíru okrem zmeny hraníc rybárskeho revíru podľa § 3 ods. 5.
(3) Správny orgán doručí predvolanie na ústne pojednávanie, ktoré môže byť spojené s miestnou
ohliadkou, účastníkom konania do vlastných rúk najneskôr sedem dní, v zložitejších prípadoch 14
dní pred dňom ústneho pojednávania. Správny orgán upozorní, že na námietky, ktoré nebudú
oznámené najneskôr na ústnom pojednávaní, sa neprihliadne.
(4) Správny orgán od ústneho pojednávania môže upustiť, ak to dovoľuje povaha veci a žiadosť
poskytuje dostatočné podklady na vydanie rozhodnutia; správny orgán určí lehotu, ktorá nesmie
byť kratšia ako sedem dní, dokedy môžu účastníci konania uplatniť svoje námietky alebo
pripomienky a upozorní ich, že na neskoršie podané námietky neprihliadne.
(5) Na pridelenie výkonu rybárskeho práva sa nevzťahuje osobitný predpis.43)
(6) Zákazy lovu rýb vymedzené časovým úsekom platia od 00,00 hodiny prvého dňa a končia
o 24,00 hodine posledného dňa uvedeného v § 13 ods. 1 až 4, § 18 písm. f), h) a l) a § 19 písm. e).
§ 42
(1) Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo životného prostredia, ustanoví
podrobnosti o
a) členení vôd,
b) rozsahu prenesených úloh na organizačnú zložku užívateľa,
c) obsahu údajov, ktoré sa vedú v evidencii rybárskych revírov,
d) označovaní rybárskych revírov,
e) zarybňovacích plánoch rybárskych revírov,
f) rozsahu činnosti rybárskeho hospodára a skúške rybárskeho hospodára,
g) vydávaní povolení na rybolov a vydávaní osobitných povolení na rybolov,
h) čase individuálnej ochrany a dennom čase lovu rýb, lovných mierach rýb, počte a hmotnosti
rýb, ktoré sa môžu v jednom dni privlastniť a o zapisovaní údajov do záznamu,
i) rybárskych pretekoch a športových rybárskych pretekoch,
j) opatreniach na záchranu rýb pri mimoriadnych udalostiach,
k) rozsahu skúšky, odznaku, preukaze rybárskej stráže a evidencii rybárskej stráže,
l) spôsoboch lovu rýb,
m) osvetlení miesta lovu,
n) oznamovaní realizácie udržiavacích prác a stavebných prác v rybárskom revíri,
Strana 26 Zbierka zákonov Slovenskej republiky 216/2018 Z. z.
o) oznamovaní plánovaných termínov zarybňovania rybárskeho revíru a poskytovania informácií
o vykonanom zarybňovaní rybárskeho revíru.
(2) Zoznam pôvodných druhov rýb a mihúľ, inváznych nepôvodných druhov rýb a rýb
s dokázateľne negatívnym dopadom na prirodzené ekosystémy, ktoré sú posudzované ako invázne
nepôvodné druhy rýb, ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo
životného prostredia.
(3) Technické podmienky návrhu rybovodov a monitoringu migračnej priechodnosti rybovodov
ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo životného prostredia.
§ 43
Prechodné ustanovenia
(1) Rybárske revíry vyhlásené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa považujú za
rybárske revíry podľa tohto zákona.
(2) Pridelenie rybárskeho práva na ostatných vodných plochách, pridelenie rybárskeho práva na
ostatných vodných plochách na podnikanie v osobitnom režime, pridelenie ostatných vodných
plôch na podnikanie v osobitnom režime a malé vodné nádrže osobitne vhodné na chov rýb
vyradené z rybárskeho revíru z dôvodu ich využitia na hospodársky chov rýb jednotlivým osobám
podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 ostáva naďalej v platnosti, ak si vlastník alebo
nájomca neuplatní právo podľa § 4 ods. 8 a 9, § 33 ods. 2 a § 34 ods. 1.
(3) Konania začaté a právoplatne neukončené do 1. januára 2019 sa dokončia podľa predpisov
účinných do 31. decembra 2018.
(4) Osoby, ktoré podnikajú v osobitnom režime na ostatných vodných plochách bez ich
predchádzajúceho pridelenia ministerstvom životného prostredia, sú povinné o takéto pridelenie
požiadať najneskôr do 30. septembra 2019.
(5) Chránené rybárske oblasti vyhlásené podľa predpisov účinných do 31. decembra 2018 sa
považujú za chránené rybie oblasti podľa tohto zákona.
(6) Členovia rybárskej stráže a rybárski hospodári ustanovení podľa predpisov účinných do 31.
decembra 2018 sú povinní splniť podmienky ustanovené týmto zákonom do 31. decembra 2023
okrem podmienky upravenej v § 23 ods. 3 písm. c).
§ 44
Do dňa nadobudnutia platnosti medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
ustanovujúcej podmienky výkonu rybárskeho práva na hraničných vodách a vodách vyhlásených
za medzinárodné toky, môže ministerstvo životného prostredia na základe žiadosti užívateľa udeliť
výnimku zo zákazov podľa § 13, § 14 písm. a) a b), § 15 ods. 1 písm. b) a § 16 až 19.
Z á v e r e č n é u s t a n o v e n i a
§ 45
Zrušujú sa:
1. Zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení zákona č. 246/2003 Z. z., zákona č. 525/2003
Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 515/2008 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z. a zákona
č. 273/2015 Z. z.,
2. vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 185/2006 Z. z., ktorou sa
216/2018 Z. z. Zbierka zákonov Slovenskej republiky Strana 27
vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Free AI Website Maker