Vitajte na stránke 

SRZ Miestna organizácia Moldava nad Bodvou

        Oznamy MO SRZ Moldava nad Bodvou


Plánovaná brigáda na VN Janík dňa 16.9.2023
Plánovaná brigáda na VN Nižný Lanec dňa 23.9.2023


Dňom 1. 9. 2023 sa začal zákaz lovu nasledovných druhov rýb:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) - do 15.4.
pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) - do 15.4.
sih peleď (Coregonus peled) - do 28.2.


Rybárske preteky detí od 6 do 15 rokov sa budú konať dňa 24.6.2023 (v sobotu) na VN Janík od 9:00 hod. do 12:00 hod. Prezentácia a žrebovanie lovných miest od 8:00 hod. Brigáda na VN Janík tým pádom bude 17.6.2023. Na brigádu sa môžete hlásiť u Rybárskeho hospodára p. M. Karčáka 0905/231918 a Tajomníka p. D. Tobáka 0903/773028.

MO SRZ Moldava nad Bodvou organizuje dňa 27.5.2023 Rybárske preteky pre dospelých na Vodnej Nádrži v Janíku od 9:00 hod. do 13:00 hod. Prezentácia a žrebovanie lovných miest od 8:00 hod. 

MO SRZ Moldava nad Bodvou organizuje brigádu na VN Ňižný Lanec dňa 13.5.2023 a na VN Janík dňa 20.5.2023. Na brigády sa môžete prihlásiť vopred na telefónnych číslach u Rybárskeho hospodára p. Martina Karčáka 0905 231918 a u Tajomníka p. Dionýza Tobáka 0903 773028.

Od 15.3.2023 platí všeobecný zákaz lovu na stojatých kaprových vodách (nepletí pre vodné toky a ostatné vodné plochy): Zákaz lovu na rybku, prívlač a lov muškárením s použitím streamra na kaprových vodách. 
Dňa 5.3.2023 sa uskutočnila členská schôdza MO SRZ  Moldava nad Bodvou v kultúrnom dome v Moldave n/B. so začiatkom o 9:00 hod.

5.3.2023 - Členská schôdza so začiatkom o 9:00 hod. v Kultúrnom dome v Moldave n/B.


PROGRAM:


Otvorenie
         Voľba mandátovej a návrhovej komisie
         Voľba overovateľov zápisnice
        Správa o činnosti výboru a členov MO SRZ Moldava n/B. za rok 2022
         Správa rybárskej stráže
         Správa rybárskeho hospodára
         Správa disciplinárnej komisie
         Správa o hospodárení MO SRZ Moldava n/B za rok 2022 a návrh
         rozpočtu na rok 2023
         Správa kontrolnej a revíznej komisie
Plán hlavných úloh na rok 2023
Diskusia
Návrh na uznesenie
ZáverPovolenky sa budú vydávať každý parný týzdeň, v pondelok od 17:00 do 19:00 hod. V Rybárskom dome v Moldave nad Bodvou.

Mobirise
Odovzdanie záznamu úlovkov
Držiteľ povolenia odovzdá vyplnený záznam do 15. januára nasledujúceho roka po skončení jeho platnosti užívateľovi, ktorý ho vydal; záznam odovzdá aj vtedy, ak v období, na ktoré sa povolenie vzťahuje, ryby nelovil. Ak držiteľ povolenia do stanoveného termínu záznam neodovzdá, užívateľ mu nevydá povolenie na nasledujúci rok.
Dnes, 31. 12. 2022, sa končí platnosť nasledujúcim ustanoveniam zákona:
zákaz lovu hlavátky
Zákaz loviť hlavátku na pstruhových vodách alebo lipňových vodách od 1. novembra do 31. decembra bez povolenia na lov hlavátky.
Mobirise
Mobirise

Develop your own website - See here