Zväzové povolenia Východ

                                                                                                                                                 4-0071-1-1
Berecký prívodný kanál, MO Kráľovský Chlmec Čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od jeho
ústia do Karcse po ústie melioračného kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do
31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1. Na základe monitoringu zdravotného stavu voľne
žijúcich rýb v povodí rieky Bodrog, bol v svalovine boleňa dravého zaznamenaný zvýšený obsah
zdraviu škodlivých chemických látok. Tento druh ryby preto odporúčame nekonzumovať.
4-0140-1-1
Bodrog č. 1a, MO Streda nad Bodrogom Čiastkové povodie rieky Bodrog od štátnej hranice SR
- Maďarsko (rkm 0,0) po sútok Bodrogu s Roňavou (rkm 1,1), časť odstaveného ramena Bodrogu pri obci Klin nad
Bodrogom „Patova“ a čiastkové povodie Bereckého prívodného kanála od štátnej hranice SR - MR pri obci Streda
nad Bodrogom po ústie odpadového kanála Malý Kamenec - hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do
31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č.8947/2009-8.1.
4-0141-1-1
Bodrog č. 1b, MO Streda nad Bodrogom Čiastkové povodie rieky Bodrog od sútoku Bodrogu s
Roňavou (rkm 1,1) po ústie Ondavy a Latorice a odstavené ramená pri obci Somotor - Vecs, odstavené rameno
v obci Streda nad Bodrogom - „Malogya“, odstavené rameno pri obci Klin nad Bodrogom a odstavené
rameno v obci Zemplín - „Malý Bodrog“.
4-0150-1-1
Bodva č. 1, MO Moldava nad Bodvou
Čiastkové povodie rieky Bodva od štátnej hranice SR - Maďarsko po cestný most v obci Hatiny.
4-0160-1-1
Bodva č. 2, MO Moldava nad Bodvou Čiastkové povodie rieky Bodva od cestného mosta v obci
Hatiny po ústie potoka Teplica v obci Jasov.
4-0200-1-1
Brusník, MO Spišská Nová Ves
Potok Brusník od ústia pod Spišskou Novou Vsou po pramene.
4-0260-1-1
Cirocha č. 1a, MO Snina Čiastkové povodie rieky Cirocha od ústia nad mestom Humenné
po štvrtý splav (odberné miesto vody pre závod Vihorlat) v meste Snina.
4-0330-1-1
Čierna voda, MsO Michalovce Čiastkové povodie rieky Čierna voda od ústia pri obci
Stretávka po výpustné zariadenie VN Zemplínska Šírava. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor
45/70, zubáč veľkoústy x/70.
4-0440-1-1
Duša, MsO Michalovce Potok Duša od ústia pri obci Veľké Raškovce po pramene.
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/70, zubáč veľkoústy x/70.
4-0550-1-1
Hnilec č. 1, MO Gelnica Čiastkové povodie rieky Hnilec od cestného mosta pri
obci Jaklovce po cestný most pri Huti Matilda pri obci Prakovce. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera
v cm: pstruh potočný 30/x.
4-0630-1-1
Hornád č. 1a, MsO Košice Čiastkové povodie rieky Hornád od štátnej hranice SR
- Maďarsko pri obci Milhosť (Tornyosnemeti) po obec Trstené pri Hornáde v rkm 107,955 až 118,4 - hraničná
voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-8.1. Zvýšená
minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 30/x, lipeň 35/x.
4-0631-1-1
Hornád č.1b, MsO Košice Čiastkové povodie rieky Hornád od obce Trstené pri
Hornáde (rkm 118,4) po Kysacký cestný most a potok Ždanský od ústia po pramene a odstavené ramená
v povodí revíru. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: pstruh potočný 30/x, lipeň 35/x.
4-0650-1-1
Hornád č. 3, MO Krompachy Čiastkové povodie rieky Hornád od železničného mosta
Margecany (smerom na Kľuknavu) po cestný most v obci Kolinovce.
4-0660-1-1
Hornád č. 4, MO Spišská Nová Ves Čiastkové povodie rieky Hornád od cestného mosta v obci Kolinovce po železničný most pod Spišskou Novou Vsou.
4-0750-1-1
Ida č. 1, MO Moldava nad Bodvou Čiastkové povodie rieky Ida od ústia do Bodvy po cestný most pri kaštieli v obci Veľká Ida.
4-1120-1-1
Laborec č. 1, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia do Latorice po
ústie rieky Uh pri obci Drahňov a odstavené rameno Szűgoly. 70.
Lov rýb zakázaný od 1. 12. do 28. 2. približne 1000 m nad sútokom Laborca s Latoricou od veľkej zákruty meandra
na 300 m úseku – zimovisko rýb! 
4-1121-1-1
OR Drahňovský les, MO Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (8 ha) rieky Laborec
medzi obcou Vojany a Veľké Raškovce.
4-1122-1-1
OR Lykotex MO, Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (5 ha) rieky Laborec pri obci Vojany.
4-1130-1-1
Laborec č. 2, MsO Michalovce Čiastkové povodie rieky Laborec od ústia rieky Uh pri obci
Drahňov po cestný most so stavidlom v obci Strážske - Krivošťany. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm:
kapor 45/70, zubáč veľkoústy x/70.
4-1140-1-1
Laborec č. 3, MsO Humenné Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta so
stavidlom v obci Strážske - Krivošťany po cestný most v obci Hrabovec nad Laborcom. Úsek rieky od starého cestného
mosta pri Sídlisku III. v Humennom po hať je chovný úsek revíru, celoročný zákaz lovu rýb na tomto úseku!
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, mrena severná x/60.
4-1150-1-1
Laborec č. 4, MO Medzilaborce Čiastkové povodie rieky Laborec od cestného mosta v obci
Hrabovec nad Laborcom po ústie potoka Vydraňka v meste Medzilaborce.
4-1180-1-1
Latorica č. 1, MO Trebišov
Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia Ondavy po ústie rieky Laborec. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera
v cm: kapor x/65, zubáč veľkoústy 55/75, lieň 40/x, šťuka
x/90.
4-1190-1-1
Latorica č. 2, MO Kráľovský Chlmec Čiastkové povodie rieky Latorica od ústia rieky Laborec po
osadu Vilhaň a odstavené ramená v povodí revíru.
4-1200-1-1
Latorica č. 3, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie rieky Latorica od osady Vilhaň po 23
rkm hrádze Latorice (Csonka) a odstavené ramená
Karacsonyka, Hojgoš, Szakadék, Tehenszoros, Kisőrvény, Várszőg a Csonka.
4-1201-1-1
OR Berkeš, MO Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (2,5 ha) rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké Kapušany.
4-1204-1-1
OR Papokmulató, MO Veľké Kapušany Vodná plocha odstaveného ramena (7 ha) rieky Latorica v k. ú. mesta Veľké Kapušany.
4-1210-1-1
Latorica č. 4, MO Čierna nad Tisou Čiastkové povodie rieky Latorica od hrádze (23 rkm) po
štátnu hranicu SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru.
4-1220-1-1
Levočský potok č. 1, MO Spišská Nová Ves Levočský potok od ústia v obci Markušovce po cestný most
v osade Levočské Lúky.
4-1230-1-1
Levočský potok č. 2, MO Levoča Levočský potok od cestného mosta v osade Levočské Lúky
po cestný most pri Lidli v Levoči.
4-1500-1-1
Myslavský potok, MsO Košice Myslavský potok od ústia po pramene.
4-1550-1-1
Odpadový kanál EVO Vojany, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie odpadového kanála oteplenej vody
od ústia po MVE. Lov rýb zakázaný od 15. 3. do 31. 5. - neresisko rýb.
4-1560-1-1
Okna č. 1a, MsO Michalovce Potok Okna od ústia pri obci Senné po obec Nižná Rybnica
a potok Olšinsky, záchytný kanál Okny až po ústie s Uhom,
Bežovský, Jenkovský kanál a Záhradný kanál. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/70,
zubáč veľkoústy x/70.
4-1580-1-1
Oľka č. 1, MO Vranov nad Topľou Čiastkové povodie rieky Oľka od ústia do Ondavy pri obci
Žalobín po ústie potoka Sitnička pri obci Nižná Sitnica a potoky Sitnička a Ondalik od ústia po pramene.
4-1610-1-1
Olšava č. 1, MsO Košice Čiastkové povodie rieky Olšava od ústia do Hornádu pri obci
Ždaňa po ústie potoka Svinica pri obci Svinica.
4-1650-1-1
Ondava č. 1, MO Trebišov
Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia do Latorice po ústie rieky Topľa. Zvýšená minimálna/maximálna lovná
miera v cm: kapor x/65, zubáč veľkoústy 55/75, lieň 40/x, šťuka x/90.
4-1660-1-1
Ondava č. 2, MO Vranov nad Topľou Čiastkové povodie rieky Ondava od ústia rieky Topľa po ústie Oľky.
4-1680-1-1
Ondava č. 4, MO Stropkov
Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta v obci Lomné po cestný most medzi obcami Duplín a Stročín
a potoky Brusnička, Vojtovec a Chotčianka od ústia po pramene.
4-1690-1-1
Ondava č. 5, MO Svidník Čiastkové povodie rieky Ondava od cestného mosta medzi
obcami Duplín a Stročín po most medzi obcami Nižný Mirošov a Dubová.
4-1710-1-1
Ondavka č. 1, MO Vranov nad Topľou Čiastkové povodie rieky Ondavka od ústia do Ondavy pri
obci Kladzany po cestný most v strede obce Hudcovce.
4-1880-1-1
Pčolinka č. 1, MO Snina Potok Pčolinka od ústia v meste Snina po ústie potoka
Pichonka.
4-1951-2-1
Poprad č. 2b , MO Orlov Čiastkové povodie rieky Poprad od ústia Chotárneho potoka
pod obcou Ruská Voľa nad Popradom po cestný most v obci Plaveč.
4-2060-1-1
Radomka, MO Giraltovce Potok Radomka od ústia po pramene a potoky Brezovský,
Potúček, Fijašský, Vaľkovský a Hradisko od ústia po pramene.
Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor
45/x, zubáč veľkoústy 65/x, amur 70/x, šťuka 70/x.
4-2120-1-1
Roňava č. 1, MO Trebišov Čiastkové povodie rieky Roňava od štátnej hranice SR -
Maďarsko po ústie Kuzmického potoka pri obci Kuzmice.
4-2130-1-1
Roňava č. 2, MO Trebišov Čiastkové povodie rieky Roňava od ústia Kuzmického
potoka pri obci Kuzmice po pramene.
4-2240-1-1
Sekčov č. 1, MsO Prešov
Potok Sekčov od ústia do Torysy pri Prešove po cestný most
v obci Demjata. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera
v cm: kapor 45/65.
4-2270-2-1
Slaná č. 2a , MO Rožňava Čiastkové povodie rieky Slaná od cestného mosta v obci
Bretka po cestný most v Gombaseku smer Silica.
4-2380-1-1
Sobranecký potok č. 1, MsO Michalovce Sobranecký potok od ústia po mesto Sobrance. Zvýšená
minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/70,
zubáč veľkoústy x/70.
4-2390-1-1
Sobranecký potok č. 2, MsO Michalovce Sobranecký potok od mesta Sobrance po pramene. Zvýšená
minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/70, zubáč veľkoústy x/70.
4-2400-1-1
Sokoľanský potok, MsO Košice Sokoľanský potok od ústia pri obci Milhosť po pramene.
4-2401-1-1
Somotorský kanál, MO Kráľovský Chlmec Čiastkové povodia Somotorského kanála od jeho vyústenia
z Karcse po cestný most na štátnej ceste č. 553 v obci
Somotor ako aj ostatné melioračné kanály ústiace do Karcse.
4-2680-1-1
Štrkovisko Kechnec, MsO Košice Vodná plocha štrkoviska (250 ha) pri obci Kechnec.
Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm:
kapor 45/70, amur 70/x.
4-2800-1-1
Tisa, MO Čierna nad Tisou Čiastkové povodie rieky Tisa od štátnej hranice SR - Maďarsko
po štátne hranice SR - Ukrajina a odstavené ramená v povodí revíru. Hlavný tok rieky Tisa v danom úseku - hraničná
voda, v tomto úseku je lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe Rozhodnutia MŽP SR č. 8947/2009-
8.1.
4-2810-1-1
Topľa č. 1, MO Trebišov Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia do Ondavy po
betónovú priehradu pri obci Sečovská Polianka.
4-2820-1-1
Topľa č. 2, MO Vranov nad Topľou Čiastkové povodie rieky Topľa od betónovej priehrady pri
obci Sečovská Polianka po cestný most v obci Vyšný Žipov a potok Čičava od ústia po pramene.
4-2830-1-1
Topľa č. 3, MO Hanušovce nad Topľou Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta v obci
Vyšný Žipov po starý mlyn Tarbaj pri obci Mičakovce.
4-2840-1-1
Topľa č. 4, MO Giraltovce Čiastkové povodie rieky Topľa od starého mlyna Tarbaj pri
obci Mičakovce po ústie potoka Uhlisko pri obci Dubinné. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor
45/x, zubáč veľkoústy 65/x, amur 70/x, šťuka 70/x.
4-2850-1-1
Topľa č. 5a, MO Bardejov Čiastkové povodie rieky Topľa od ústia potoka Uhlisko
pri obci Dubinné po cestný most smerom na Bardejovské kúpele.
4-2851-1-4
Topľa č. 5b CHAP , MO Bardejov Čiastkové povodie rieky Topľa od cestného mosta smerom
na Bardejovské kúpele po Mokrolužský cestný most v meste Bardejov. Na tomto rybárskom revíri platí režim „chyť a
pusť“, to znamená, že rybár je povinný ulovenú rybu vrátiť späť do vody!
4-2890-1-1
Torysa č. 1, MsO Košice Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia do Hornádu pri
obci Nižná Hutka po ústie potoka Balky pri obci Seniakovce a odstavené ramená v povodí revíru.
4-2900-1-1
Torysa č. 2, MsO Prešov Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia potoka Balky pri
obci Seniakovce po ústie Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/65.
4-2910-1-1
Torysa č. 3, MO Sabinov Čiastkové povodie rieky Torysa od ústia Veľkého potoka nad mestom Veľký Šariš po cestný most v meste Sabinov.
4-2970-1-1
Trnávka č. 1, MO Trebišov Čiastkové povodie rieky Trnávka od ústia do Ondavy po
cestný most v obci Vojčice.
4-2980-1-1
Trnávka č. 2, MO Sečovce Čiastkové povodie rieky Trnávka od cestného mosta v obci
Vojčice po pramene, Bačkovský potok od ústia po pramene a Manov kanál.
4-2990-1-1
Turňa č. 1, MO Moldava nad Bodvou Čiastkové povodie rieky Turňa od ústia do Bodvy pri obci
Hosťovce po ústie potoka Vápený pri obci Jablonov nad Turňou.
4-3050-1-1
Uh č. 1, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie rieky Uh od ústia do Laborca pri obci
Drahňov po cestný most pri obci Pavlovce nad Uhom a odstavené rameno Fokgődri pri osade Krišovská Liesková.
4-3060-1-1
Uh č. 2, MO Veľké Kapušany Čiastkové povodie rieky Uh od cestného mosta pri obci
Pavlovce nad Uhom po štátnu hranicu SR - Ukrajina.
4-3880-1-1
Karcsa, MO Kráľovský Chlmec Vodná plocha odstaveného ramena (25 ha) pri obci Veľký
Kamenec a Strážne. Revír je hraničná voda. Lov na rybku a prívlač povolený od 1. 4. do 31. 1. na základe rozhodnutia
MŽP SR č. 8947/2009-8.1. Lov rýb povolený celoročne s dodržaním individuálnej doby ochrany.
4-4090-1-1
Vrbovský potok, MO Kežmarok Vrbovský potok od ústia po pramene, mimo VN Vrbov č.
1, 2, 3, VN Žakovce a VN Kežmarok. Zvýšená minimálna/ maximálna lovná miera v cm: kapor 50/70, zubáč veľkoústy
70/x, lieň 50/x, amur 80/x, šťuka 80/100.
4-4110-1-1
VVN Malá Domaša, MO Vranov nad Topľou Vodná plocha vyrovnávacej nádrže Domaša (54 ha) a
Ondava po priehradné teleso vodnej nádrže Domaša.
Minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor x/70, boleň 50/x, amur x/80.
4-4120-1-1
VVN Ružín, MsO Košice Vodná plocha vyrovnávacej vodnej nádrže (65 ha) nad
obcou Malá Lodina po priehradné teleso VN Ružín.
4-4140-1-1
Výpustný kanál VN Zemplínska Šírava, MsO Michalovce
Výpustný kanál od sútoku s riekou Laborec po teleso hrádze VN Zemplínska Šírava pri obci Zalužice. V úseku 200 m
od telesa hrádze smerom dole prúdom je zimovisko a neresisko rýb v období od 1. 2. do 15. 6., zákaz lovu rýb!
Mimo tohto obdobia je zákaz lovu rýb 50 m od telesa hrádze. Tento zákaz je vyznačený tabuľou a farebne na
telese hrádze. Zvýšená minimálna/maximálna lovná miera v cm: kapor 45/70, zubáč veľkoústy 70/x, boleň 70/x.
4-3330-1-1
VN Domaša, SRZ RADA Žilina Vodná plocha nádrže (1422 ha) od telesa hrádze po cestný
most pri obci Lomné a potoky Suchý, Hrabovecký od ústia po pramene. Na vyznačenom úseku od obce Turany nad
Ondavou po cestný most pri obci Lomné je chránená rybárska oblasť. Zákaz lovu rýb z telesa hrádze a 100 m od
telesa hrádze - zákaz je vyznačený tabuľami. Na vyznačenom úseku v rekreačnej oblasti Valkov je dočasne obmedzený
výkon rybárskeho práva. Úsek je vyznačený tabuľami 79. s textom: Zákaz lovu rýb z pláže od 1. 7. do 1. 9. v čase od
8:00 hod. do 20:00 hod.
4-3750-1-1
VN Ružín, SRZ RADA Žilina Vodná plocha nádrže (390 ha) od priehradného telesa
po železničný most Margecany smerom na Kľuknavu. Zákaz lovu rýb z priehradného telesa vodnej stavby a
jej funkčných objektov. S ohľadom na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa po vodnej hladine rybárskych revírov
odporúčame loviacim, aby pri love rýb umiestňovali vlasce a šnúry pod vodnú hladinu. Zvýšená minimálna/maximálna
lovná miera v cm: kapor x/70, šťuka x/90.
4-4030-1-4
VN Zemplínska Šírava, CHAP , SRZ RADA Žilina Vodná plocha nádrže (3290 ha) od priehradného telesa
po napájací kanál pri obci Petrovce nad Laborcom a po cestný most v obci Lúčky. Zákaz lovu rýb z priehradného
telesa vodnej stavby a jej funkčných objektov. V časti VN od spevnenej hrádze pod bývalými sádkami medzi
Klokočovom a Kusínom, južným smerom po katastrálnej hranici obce Kusín a Hnojné cez vodnú plochu
k dnovému výpustu do Čiernej vody je vyčlenených 600 ha vodnej plochy ako chránený areál (štvrtý stupeň územnej
ochrany) v tejto lokalite platí zákaz lovu rýb. Lov rýb na úseku Paľkov – pláž je zakázaný od 1. 6. do 15. 9. Od 16. 9.
do 31. 12. je lov rýb povolený na celej pláži v úseku 600 m. Lov rýb podľa klimatických podmienok môže pokračovať
v zmysle rybárskej legislatívy do 15.3. nasledujúceho roku. Vjazd motorových vozidiel je povolený za účelom vyloženia
veci len z cesty. Po vyložení materiálu auto od parkovať na odstavné plochy vyznačené ako parkovisko. Zákaz vjazdu
motorových vozidiel na pláž a zákaz zakladanie ohňa na pláži! V ostatnej časti revíru platí tretí stupeň územnej
ochrany. Na tomto rybárskom revíri platí režim “chyť a pusť“, to znamená, že rybár je povinný ulovenú rybu pustiť späť
do vody! POZOR: Zvýšený obsah PCB látok! Zákaz lovu rýb od 01.01 do 15.03.ľavobrežne od kanála smerom na
Trnavský potok a 200m pravobrežne od cestného mosta smer Michalovce – Vinné naprieč vodnou hladinou – Zimovisko rýb!

Website Software