Oznamy

OD DNEŠNÉHO DŇA, V MESIACI NOVEMBER, JE STANOVENÁ DENNÁ DOBA LOVU NASLEDOVNE:

KAPROVÉ VODY

od 06:00:00 - do 21:00:00

LIPŇOVÉ VODY

od 07:00:00 - do 19:00:00

----------------------------------

UPOZORNENIE - po konzultácií s podpredsedom družstva Ňižný Lanec, je zakázané vyberať drevené kolíky, ktoré slúžia na ohradu chovu dobytka a nie na oheň a iné účely, lebo keď sa bude opätovne opakovať vyberanie kolíkov na oheň a iné účely tak poľnohospodárske družstvo Ňižný Lanec zatarasí prístupovú cestu k vodnej nádrži Ňižný Lanec betónovými panelmi a nebude možný prístup k vode autami.          

                         Za porozumenie a pochopenie upozornenia dakuje

                                                                 MO SRZ Moldava nad Bodvou

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Novým Tajomníkom SRZ sa stáva Ing. Bohuš Cintula

Novým Prezidentom SRZ sa stáva Ivan Orovčík

GRATULUJEME

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnešného dňa, 1. 10. 2022, sú v platnosti nasledujúce ustanovenia zákona:

pstruhové vody - ochrana rýb

V pstruhových vodách sa zakazuje lov všetkých rýb od 1. októbra do 15. apríla.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Od dnešného dňa, v mesiaci október, je stanovená denná doba lovu nasledovne:

Kaprové vody od 00:00:00 - do 24:00:00, Lipňové vody od 05:00:00 - do 21:00:00

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zákaz lovu na VN Janík a VN Nižný Lanec sa nevsťahuje na lov dravcov. Lov na živú a mŕtvu rybku a prívlač je povolený.

                                                                                                                                                                                                                 Petrov zdar.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 23.9.2022 sa uskutočnilo zarybnenie K3 na naších VN o váhe 1000 kg.Násada bola rozdelená rovnomerne po 500 kg do oboch našich vodných nádrží Janík a N. Lanec. Lov je povolený od 10.10.2022.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňom 1. 9. 2022 sa začal zákaz lovu nasledovných druhov rýb:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pstruh jazerný (Salmo trutta m. lacustris) - do 15.4.

pstruh potočný (Salmo trutta m. fario) - do 15.4.

sih peleď (Coregonus peled) - do 28.2.


Vážený rybári. Obraciame sa k Vám s prosbou,aby ste nepoužívali drevo na podpal s klincami a inými kovovými časťami (euro palety, dosky s klincami a iné...), nakoľko po jeho spálení vzniká tento odpad ktorý Vám môže poškodiť vaše pneumatiky na autách. Taktiež môžete do nich sami vstúpiť a poraniť sa.Aj samotné pratanie takéhoto odpadu je dosť časovo náročné a veľmi náročné.  Dbajme trochu viac o prostredie pri Vodných nádržiach, kde chodíme relaxovať a venovať sa nášmu spoločnému koníčku.

Za pochopenie ďakujeme!

                                                                                                                                                                         MO SRZ Moldava nad Bodvou. 


Dňa 24.9.2022 sa uskutoční brigáda na VN Janík a VN N.Lanec so začiatkom o 9:00 hod. Na každú brigádu je potrebné sa nahlásiť telefonicky na tel. č.: 0905 422 870 vopred.


Dňa 30.7.2022 sa uskutoční brigáda na VN Janík a VN N. Lanec so začiatkom o 9:00 hod.


Pri zarybňovaní rybárskych revírov násadou

väčšou, ako je najmenšia lovná miera rýb, nemožno loviť

vysadzovaný druh rýb v období určenom užívateľom,

ktoré môže byť v rozpätí od 14 do 30 dní. Užívateľ

uvedie na dodatkovej tabuli umiestnenej na samostatnej

konštrukcii s tabuľou

a) druh vysadených rýb,

b) čas, v ktorom nemožno loviť ryby, a

c) text „Zákaz lovu vysadených druhov rýb“.


Dňa 25.6. 2022 sa uskutoční brigáda na VN Janík.Chceli by sme Vás poprosiť,aby účastníci chodili na brigádu triezvy!!!To sa týka všetkých brigád v našej organizácii.Takýmto účastníkom nebude brigáda uznaná!!!


16. júna - Deň s veľkým D

Zahájenie lovu všetkých dravých rýb sa rýchlo blíži a s ním mnohí z nás

čakajú aj výpravy za najväčšími predátormi našich vôd - sumcami!


26.6.2022 - Rybárske preteky pre deti od 6 do 15 rokov - VN Janík od 9:00 do 12:00 hod. Prezentácia a žrebovanie lovných miest od 8:00 hod.

25.6.2022 - Brigáda -kosenie VN Janík od 9:00 hod.


Od dnešného dňa, v mesiaci jún, je stanovená denná doba lovu nasledovne:

Kaprové vody

od 00:00:00 - do 24:00:00

Pstruhové vody

od 04:00:00 - do 22:00:00

Lipňové vody

od 04:00:00 - do 22:00:00


Informácia: od dnešného dňa, v mesiaci Máj, je stanovená denná doba lovu nasledovne: Kaprové vody od 4:00 hod. - do 24:00 hod.

Pstruhové vody od 5:00 hod. - do 21:00 hod.


29.5.2022 sa budú konať Rybárske preteky dospelých na VN Janík od 9:00 hod. - do 13:00 hod. (Prezentácia  a žrebovanie lovných miest od 8:00 hod.)

Poďakovanie

Veľká vďaka za dlhoročnú a obetavú prácu pre Miestnu organizáciu SRZ Moldava nad Bodvou tajomníkovi Ing.Gejzovi Keszimu, pokladníkovi Jánovi Halászovi, členovi revíznej a kontrolnej komisie Mgr. Marianovi Drotárovi a členovi disciplinárnej komisie Ladislavovi Tamásovi.

Ing.Gejza Keszi

Tajomník 2014-2021

Ján Halász

Pokladník 

Mgr. Marian Drotár

Člen revíznej a kontrolnej komisie

Ladislav Tamás

Predseda revíznej komisieČlenovia výboru MO SRZ Moldava nad Bodvou 

Predseda - Gabriel Greizinger

Podpredseda - Pavel Góts

Tajomník - Dionýz Tobák

Rybársky hospodár - Martin Karčák

Predseda rybárskej stráže - Marian Podracki

Pokladník - Imrich Gál

Pomocný hospodár - Csaba Magyar

Náhradník do výboru MO SRZ Moldava nad Bodvou - Maroš Verbőczi

Členovia revíznej komisie:

Predseda-Tibor Podracki,   Členovia-Ondrej Bajus a  Peter Jančík   


                                                               

                                                                                                                        Pozvánka


na členskú schôdzu MO SRZ Moldava nad Bodvou, ktorá sa uskutoční dňa 6.marca 2022 o 09:00 hod. v centre voľného času ( reštaurácia Hotel Bodva Moldava nad Bodvou ).

 V prípade obmedzení v súvislosti s pandemickou situáciou bude zmena termínu schôdze oznámená na stránke MO SRZ Moldava nad Bodvou a informačnej tabuli na rybárskom dome.

Program: Otvorenie
  Voľba návrhovej, mandátovej a volebnej komisie
  Správa o činnosti MO SRZ za rok 2021
  Správa o hospodárení a návrh rozpočtu na rok 2022
  Správa rybárskeho hospodára
  Správa kontrolnej komisie
  Správa rybárskej stráže
  Voľba členov výboru a kontrolnej komisie MO SRZ Moldava nad Bodvou
  Plán hlavných úloh na rok 2022
  Diskusia
  Uznesenie
  Záver

                                                                                                                                                                                         Výbor MO SRZ Moldava nad Bodvou
Účasť na schôdzi je povinnosťou každého člena SRZ.

Kandidátka do výboru a revíznej komisie MO SRZ Moldava nad Bodvou

Gabriel Greizinger
Pavel Góts
Martin Karčák
Marian Podracki
Imrich Gál
Maroš Verbőczi
Csaba Magyar
Dionýz Tobák
Ondrej Bajus
Tibor Podracki
Peter Jančik


Plánované akcie na rok 2022
6.3.2022 Členská schôdza so začiatkom o 9.00 hod v hotely Bodva,
                   Sála Centrumu Voľného Času
21.5.2022 Brigáda – kosenie, zber smetia VN Janík, VN Nižný Lanec
                    začiatok od 9.00 hod.
29.5.2022 Rybárske preteky VN Janík od 9.00 hod. do 13.00 hod
          Prezentácia a žrebovanie lovných miest od 8.00 hod.
1.6.2022 Otvorenie sezóny
25.6.2022 Brigáda – kosenie VN Janík od 9.00 hod.
26.6.2022 Rybárske preteky pre deti od 6 do 15 rokov VN Janík od 9.00
                  do 12.00 h Prezentácia a žrebovanie lovných miest od 8.00 hod.
30.7.2022 Brigáda – kosenie VN Janík , VN Nižný Lanec so začiatkom
                  o 9.00 hod.
1, 2, 3.7.2022 Rybárske preteky VN Lanec výlučne na lov sumca veľkého. Začiatok 1.7.2022 o 12.00 hod. , koniec 3.7.2022 o 12.00 hod.
Losovanie lovných miest a prezentácia 1.7.2022 od 10.00 hod.
Na preteky na lov sumca sa záujemcovia môžu prihlásiť do 26.6.2022 na tel. čísle 0905422870.
24.9.2022 Brigáda VN Janík, VN Nižný Lanec začiatok od 9.00 hod.
                                                                                                    P O Z O R !!!!!
                                                        Na každú brigádu je potrebné prihlásiť sa telefonicky
                                                                                          na tel. č.: 0905422870 vopred.
                            Na brigádu je nutné priniesť zo sebou náradie (hrable, motyky, lopaty, kosy a členskú knižku).

MIESTNY RYBÁRSKY PORIADOK
Platný od 1. januára 2022 do odvolania
upravujúci výkon rybárskeho práva pre držiteľov povolení na rybolov na revíroch v obhospodarovaní Miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Moldava nad Bodvou.
Rybársky poriadok vydaný pre rok 2021 týmto stráca platnosť!
Moldava n/Bodvou december 2021 . Výbor MO SRZ Moldava nad Bodvou

                                                                                                                UPOZORNENIE !
Pri ulovení sumca dĺžky 1,50 m a viac sa loviacemu vydáva na nasledujúci rok
miestna povolenka na rybolov ZADARMO vtedy, ak je privolaný k nahliadnutiu a zdokumentovaniu ryb. hospodár alebo predseda ryb. zväzu MO SRZ MnB. Privolať ich môžete počas 24 hodín denne (aj v noci). Telefónne čísla nájdete v kontaktoch na str. 8 tohto domáceho poriadku.
Na vodnej nádrži VN Paňovce 4-3690-1-1 je lov rýb kvôli údržbe rybníka až do odvolania zastavený.

Všetky akcie dátumovo a časovo sa môžu podľa nariadenia vlády meniť. Členovia MO SRZ MnB budú o tom oboznámený na internetovej stránke MO SRZ MnB alebo na facebookovej stránke skupiny MO SRZ MnB. Informovať sa môžete aj telefonicky u predsedu alebo ryb. hospodára MO SRZ MnB.

Rozsah platnosti miestneho povolenia:
Držiteľ miestneho povolenia na rybolov na vody kaprové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých kaprových revíroch uvedených v prílohe tohto rybárskeho poriadku.
Držiteľ miestneho povolenia na vody lososovo-pstruhové je oprávnený vykonávať rybárske právo na všetkých revíroch pstruhových uvedených v prílohe.
V každom roku je stanovené pre každého člena MO SRZ vo veku od 18 do dôchodcovského veku 62 rokov povinnosť odpracovať 6 brigádnických hodín zdarma. Ženy, dôchodcovia a invalidi sú od brigády oslobodení. Za neodpracovanú brigádu účtujeme pri vydaní povoleniek 30,- EUR.

Dôležité upozornenie!
Každý člen MO SRZ Moldava nad Bodvou si musí plniť svoje členské povinnosti, okrem iných, zaplatiť členský príspevok do 31. marca bežného roka! Po tomto termíne prestáva byť členom SRZ, je považovaný za nového člena a je povinný zaplatiť zápisné vo výške 30,- EUR a úspešne absolvovať skúšky zo zákona o rybárstve a vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR.
Na vyzvanie člena Rybárskej stráže, polície alebo mestskej polície je loviaci povinný preukázať sa členským preukazom s nalepenou fotografiou, ročným rybárskym lístkom a povolenkou na rybolov. Je zakázaná jazda mot. vozidiel a motocyklov po hrádzi.
Parkovanie vozidiel pri VN Janík 10 m od vodnej plochy.


PREŠTUDOVAŤ VO VLASTNOM ZÁUJME NOVÝ Zákon č. 216/2018 Z. z. Zákon o rybárstve a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov aj Vyhlášku Ministerstva životného prostredia SR!

Na žiadosť MO SRZ Moldava nad Bodvou boli schválené Ministerstvom životného prostredia SR nasledujúce zmeny:
horná hranica lovnej miery kapra rybničného – 70 cm
dolná hranica lieňa sliznatého – 35 cm
horná hranica lieňa sliznatého – 50 cm
horná hranica zubáča veľkoústeho – 80 cm
Tieto zmeny sa týkajú len vodných nádrží Janík a Nižný Lanec.
Všetky informácie alebo zmeny informácií o MO SRZ Moldava n/B nájdete na internetovej stránke:   www.srzmoldava.sk
a na facebookovej stránke skupiny MO SRZ Moldava n/B.


srz moldava
Mobirise
Mobirise

Created with Mobirise